NOORD-BEVELAND, GESCHIED- EN WATERSTAATKUNDIGE BESCHRIJVING A. HOLLES TELLE, VAN HET IN DE 16e EEUW GEHEEL OVERSTROOMDE EILAND TOEGELICHT DOOR TWEE KAARTEN VAN HE OUDE- EN DAAROP GEVOLGDE GESTELDHEID DOOR Opzigter vau den waterstaat te Sint-Maartensdijk. De volgende bladen bevatten de geschied- en waterstaat kundige beschrijving van een land, dat sinds lang ophield te bestaandoch dat laterna gedurende zes en zestig jaren aan 't spel van eb en vloed te zijn blootgesteld geweest, op nieuw onder anderen vorm uit de wateren is verrezen. Zij vermel den de geschiedenis van het oude Noord-Beveland, hetwelk in 1532 is overstroomd, en dat tijdens zijne bevloeijing onder de vruchtbare kleigronden van het tegenwoordige eiland is begraven. Is het in den regel moeijelijk den naamsoorsprong van een land te verklareninzonderheid is dit het gevalwanneer het uit den vloed is verrezen en het alzoo niet zelden 6611' naam ontvinglang voor het als ontgonnen grond te voorschijn trad. Als zandplaat toch waren het reeds de varenslieden en als open liggend gorsde veehoedersdie daaraan namen gaven en niet zelden ging de oorspronkelijke benaming van de plaat op het daarop ontstane gors of op het later daaruit verkregen land, over. Zoo ook is het vermoedelijk gegaan met de be- Archief Ve dl., lste st.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1880 | | pagina 73