465 1528 bet. voor vracht van de scaelgien an tportael glie- beestvj i3 It Jan Lemsen metsenaë voor iij daghë werckens an tpor tael iij iij gr. It Jan de Mitere scaelgiedeekere voor v dachen te deckene op tportael xv fi It Andries Grobbe voor drie daghe gheweest te zijn tant- werpen om tontfangliene de leverëghe van der rae 2). 152930 bet. Steven Raes op deerste leveringhe vandë zes capellenxvj xiij fi iiij gr. It bet. ten tycle als men eerst begonste a° xvexxx den vij maerte te stellen e ome opwaert te werckene ande buuc van der kercke aen voor vi daghe vi gr. sdaechs iij fi It bet. W. van Zassen als meestë vand wercke vij i gr. It bet. op deerste leveringhe der ordunen van de zes ca- pellë hem volghen den sedullen vand cötracte dof ghemaect c gldxvi viij iiij gr. 1533 bet, mr. W. van Zassen van drie daghen by hem ge- vachiert om tscerpen en volmaken van de ghevele der kerckeiij 156263 (SR) bet. 25 Nov. Jasper de timmerman van Ant werpen alhier gecomen met sekë andre psoon ter cause als voor tzas (havensluis) en concipieeren een nieuwe lorre an de Dit portaalaan den voorgevel der voor- nu protestantsche kerk aange- bouwd was dus van een dak voorzien ik meen zelfs overwelfd. Op de kaart den plattegrond der Hulstersche kerkmet hare 393 graven voorstellende vervaardigd door dr. W. Tiberius Hattingakomt dit portaal nog voorin het eerste kwart dezer eeuw stonden de muren er nog van later (1841) is alles opgeruimd. Aan gemelden gevel kan meu de hoogte er nog van nagaan. Van dit portaal trok de kerk nog eenig voordeeldoordien zij bij verschil lende kerkelijke feesten aan de kooplieden daarin plaatsen verhuurde. 1514 ontf. op meydagh van diverssche crems (kramers) die in tportael van der kercken gestaen hebbenxij gr. 2) In de rek. van 1529 staat: „bet. Jan van Thieneu gheelghietê ov de vuile betalighe van der metalen rae voor den hoogheu aultaer xiij x sch. vi gr. Archief Ve. dl., 3de st. 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 61