HET AFNEMEN VAN SOMMIGE ZIEKTEN IN MIDDELBURG. DOOR De. J. C. DE MA N. Het was, met 1 Jaimarij 1882, negentig jaren geleden, dat te Middelburg in navolging van andere steden Am sterdam was reeds 20 jaren te voren daarmede begonnen bij E. L. Wetter, op den hoek van de markt en de burgt, voor het eerst uit kwam het Middelburger Maandboekje. Sedert dien tijd vermeldt het, met stereotype onveranderlijk heid eene onafgebrokene reeks van feitenwaarvan schier elk tranen gekost heeft tranen van vreugde of van droef heid maar diehoe dor en vervelend ooktoch den Middelburger van leeftijd gelegenheid geven om rond te do len tusschen reeds van de aarde verdwenen geslachten. Er staat weinig bijzonders in die boekjes. In vorige jaren plagten de dichters en dichteressendie Middelburg meende te bezittengaarne daarin eens ten toon te spreiden spranken van hun dichterenvuurb.v. wanneer er een ge acht leeraar stierf, of wanneer het voorjaar tot opgeruimd heid de winter tot somberheid stemde en vooral toen de eens zóó bewonderde Eranschen onzen bodem gingen verlaten. Een tijd lang bevatte het Mengelwerk de pennevruchten van jonkh. Macaré over oude toestanden van Middelburg. Zij bevatten verder eene doorloopendevoor de geschiedenis van de Archief Ve. dl., 3ae at. O7

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 71