482 ontwikkeling van vergiftige bacteridien of bacteriën mi croscopische organismenwaarvoor sommigen nog de dieren- natuur bepleiten terwijl anderen (Haeckel) ze tot de pro- tisten rekenen en de meesten ze houden voor zwammen of scliizomyceten. Weldra ontdekte men in de Relapsing fever den Ierschen of Silesischen hongertyphus eigenaardige spiritten en weer wat later vond een ander microscopische wezens of liever micrococcen penicillium olivaceum van Couda die de eenige oorzaak zouden zijn van pokken en van vaccine. Ja men gaat zelfs zoover van diezelfde pilze (9) te vinden op dennenloof en verklaart daaruit natuurlijk aan stonds het spontaan uitbreken van pokken bij runderen of paardenaan welk ontstaan evenwel vele veeartsen twijfelen. De zwam der windpokken varicellen zou morfologisch verschillen van die andere, hetgeen trouwens wel te wachten wasomdat windpokken eene ziekte isdie niets met pokken te maken heeft. Het is hier de plaats niet om aan te too- nen dat bevoegde beoordeelaars b. v. onze landgenoot prof. Pokkeii te Groningen en de ook van elders bekende Paul Bekt in Frankrijk (1882) zich volstrekt niet met die leer kunnen vereenigen voor mijne lezers wijs ik er slechts op om hun te doen begrijpen waardoor dat voor den leek on begrijpelijke contagium al meer en meer eene hoogst een voudige zaak schijnt te worden. Mogt eens de tijd leerendat wezenlijk die zwammen geen dragers of concomitanten van de ziekten maar de oor zaken zijn, dan mogen wij op grond van hetgeen de natuur ons leert, wel aannemen, dat die bacteriën, even als andere eenvoudige plant- en diervormen al zeer oud zijn dat zij duizende eeuwen strijd hebben gevoerd tegen het leven van andere schepselen dat door haar misschien de mammouthen en voorwereldlijke runderen zijn uitgestorven dat run deren en andere dierendie ouder zijn dan de mensch minder van hen moeten te lijden hebben dat zij in hunne ligchamendoor cultuur dusminder vergiftig wordenmet

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 78