4S8 langzaam over geheel Walcheren, en nu en clan ontvangt Mid delburg uit het land en ook van elders (20) weer besmetting- verspreidende, gevallen; geen wonder dat er in 1868 op nieuw een verhef ontstaat. Het is uit een maatschappelijk oogpunt goed dat men den typhus typhus noemt, dat vreemde woord bevordert het geloof aan besmetting. Men kan die ziekte noemen den ont- volker der gevangenissenden bevolker der weeshuizen. In 1795 telden de twee Middelburger weeshuizen te zamen 329 weezen; in 1807 nog 355 in 1853 -156 en thans in 1881 slechts zestig KOORTSEN. In de derde plaats is het mij gelukt den loop te kunnen volgen van de bekendemaar des niet te min hoogst merk waardige koortsen the Walchren disease de plaag van Holland en Zeeland, die in oude tijden hier zóó hevig, zóó hardnekkig was, dat de niet Zeeuwen, zelfs de Hollanders gewoon waren te spreken van de Zeeuwsche koorts." Gil bert Blane een van de Engelsche schrijvers die de koortsen van 1809 beschreven hebben namelijk in de Med.-Chir. Transacties (21), zegt eigenaardig van ons Zeeuwen, dat menschen van opvoedingzelfs doctorenmet verontwaardi ging volhielden dat Zeeland geen ongezond land wasen dat men de ziekten en sterfte onder de Engelsche troepen bij de bekende landing in 1809 moest toeschrijven aan dieet- zonden (22). Dit is, voegt Blane er bij, eene vreemde manier van redeneren maar men ontmoet ze in alle koorts- landen. Wij moeten inderdaad bekennendat de Zeeuwen er altoos van hielden de zoogenaamde ongezondheid van Zeeland te weerleggenzonder zelfs eerst uit te makenwat men onder dat ruime woord ongezondheidmoest verstaan. De gezondheidstoestand laat er weinig te wenschen over zeide onze J. H. de Stoppelaar in zijne beschrijving van Het hezoek, van Willem III in Zeelandj naauwkeuriger had

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 84