DE STADSREKENINGEN VAN MIDDELBURG III. 1500-1549. DOOK H. M. KESTELOO. Als vervolg op hetgeen in het le stuk van deel VI voor komt bied ik hierbij aanwat ik aan de rekeningen van de eerste helft der 16e eeuw ontleende. Mogen de aanteekeningen van J. Du Pok gaandeweg meer vertrouwbaar worden, naar mate hij minder te kampen had met de ontcijfering van het schrift en de vele eigenaardig heden, toch is mij gebleken, dat een onderzoek van de oor spronkelijke stukken wel de moeite loont, omdat Du Pon veel onaangeteekend liet, waarin thans belang wordt gesteld en omdat hij nog menig voor hem onverklaarbaar woord ontmoette. Door daarvoor, naar gissing, slechts iets neer te schrijven maakte hij de vreemdste misstellingen. Zoo schreef hij tolle naar voor eellenaerbonnen voor vormensolverlmijs voor lial- ven huijseeen huis met vier erven voor vrie erve en meer andere. Nu op den Inventaris van het archief uitgebreide alphabe- tisclre registers zijn verschenenheb ik slechts bij uitzonde ring de nommers vermeld, die betrekking hebben op de hier na behandelde onderwerpen. Archief VJe. dl., 3de st. 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1888 | | pagina 261