GESCHIEDENIS VAN HET MIDDELBURGSCH GYMNASIUM. EERSTE T IJ D V A K. Tan 1365—1574 DE GROOTE SCHOOL, DOOR Dr. J. G. VOBGLE R. Rector van liet Gymnasium te Middelburg. INLEIDING. Het Middelburgsch Gymnasium heeft eerst als de eenige later als de voornaamste stedelijke inrichting van onderwijs onder verschillende benamingen sedert meer dan vijf eeuwen onafgebroken bestaan. Tot nu toe was van de geschiedenis dezer school alleen be kend wat wij lezen in de Oratio de Gymnasia Medioburgensi die Lr. Th. E.eitzzoon van den toenmaligen rector, bij ge legenheid zijner promotie op 18 September 1753 gehouden heeft. Deze oratie omvat echter alleen den tijd van omstreeks 1600 1753 en geeft niet veel meer dan de namen van Curatoren, Rectoren en Praeceptoren die gedurende anderhalve eeuw aan de school zijn verbonden geweest. Hoewel de schrijver in het begin zijner rede aankondigtdat het eerste hoofdstuk zal handelen de Gymnasii originelaat hij evenwel de geschie- Archief VII' dl., 2de st. 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 207