232 lmlpe haren feesten." In 1476 vinclen wij den bisschop voor liet laatst vermeld. Om de beteekenis van dit bisschopsfeest en de wijze, waarop het gevierd werdzooveel mogelijk in het licht te stellen zullen wij daar wij wat Middelburg betreft geen nadere berichten hebben, moeten nagaan, wat wij elders zoowel hier te lande als in het buitenland daaromtrent vermeld vinden. Schotel l) zegfc over het allerkinderenfeest sprekende Het was in de 16de eeuw nog gebruikelijk dat op Allerkinderendag een kind voor bisschop speelde met een mvter op het hoofd en een staf in de hand. Beide werden het gegevenals deze woor den van het Magnificat gezongen werden //Hij heeftde mach tigen van den stoel afgezet en de nederigen verheven." Dit zoo gemyterde en gestaafde kind verrichtte op zijne manier de kerkelijke diensten. In den tweeden vesper gaf het onder het zingen van dezelfde woorden beide aan een ander kind over dat het volgende jaar zijne plaats zou bekleeden." Omtrent Duitschland lezen wij bij Schwarz 2)An Schul- festenwelclie den Lehrern wie den Schülern zu statten kamen felilte es auch nicht. Das vornehmste wurde das Gregoriusfest. Manche Orte feierten es am Tage des heiligen Gregorius (12 Mai) andre am Tage von Nicolai. Die Scliule zog in Proces sion in der Stadt lierum mit Musik und Gesang und in einer Art Maskerade. Ein Knabe. wurde als Bischof verkleidetdie andren steilten Mönche, Handwerker u. s. w. vor; dafür erliiel- ten dann Lehrer und Schöler vor den Hausern Gaben und Abends eine öffentliche Mahlzeit." Sprekende over het feest van den Ezelpaus zegt Serrure 3): //Wij moeten hier nog thans spreken over een ander, niet minder zonderling gebruik namelijk het feest van den bisschop der Vgl. Oude Zeden en Gebruikenblz. 13. W. Moli. Kerkgeschiedenis voor de Reformatie II, 3, blz. 248. 3) Erziehungslchre1,2, blz. 189. 3) Vaderlatidsch Museum V blz. 20.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 236