304. Het annenfonds behield evenwel nog zekere inkomsten zoo bedroeg de jaaxpacht van den n armendijk" in 1682 5 en betaalde de .schout Thomas Willemse in 1691 aan de armen de som van 5 als jaarlijksche huur van liet parochiehuis //daer de vierschare gehouden werd." Dit zoogenaamd armenfonds werd naderhand wederom aan merkelijk gestijfd door giften en legaten in dier voegedat anno 1708 daartoe reeds een aangelegd kapitaal behoorde van 560 in provinciale en stedelijke obligationwelk bedrag volgens de rekening van den ontvanger Ferdinand Gossaer, gesloten 6 April 1795 was vermeerderd tot 1620 in 13 obligatiën op de provincie Zeeland. Het is er nochtans verre van daan dat dit fonds geheel aan de armen der gemeente zou hebben toebehoord alzoo de meeste giften en legaten niet aan dezen maar aan de parochie of kerk bemaakt zijn. De eerst bekende obligatie van 100 van Corn* van dee Graaf, vrouwe van Kleverskerke, blijkens testament, gepasseerd voor notaris Sebracht en getuigen te Middelburg 18 Mei 1690 die van mr. Cornelis van den Brandi bij besloten testament 11 .Februari 1746, gelegateerd tot onderhoud der parochie van Kleverskerke groot 200 en die zijner dochter en gesucce- deerde ambachtsvrouw Aletta Maria van den Brande ge huwd met dom. Wilhelm Wilhelmius bij testament groot 100 kwamen der eigenlijke kerk ten goede. In meergemeld fonds werd gebracht een legaat van mr. Joh. Adr. Wilhel mius 3) bij testament van 17 Augustus 1778 ten behoeve der De naam parochie kerspel kerkgemeente wordt veeltijds ook gebruikt voor die van 't geheele dorp of de gemeente. 2) Deze ambachtsheer van Kleverskerke (volgens eene aanteelcening in de kerkelijke akten aldaar) overleed te Middelburg ruim 25 jaren oud den 6 December 1779, aan de kinderziekte, aan welke ziekte ook Zijn Ed. echtgenoote Sabina Jacoba Mogge Pous drie weken te voren was bezweken. Wel een bewijs dat die vreeselijke ziektetoen aldaar nog geen sprake was van vaccineerendikwerf groote offers vergde ook in de ge goede klassen en op meer dan kinderlijken leeftijd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 310