27 achter dit huis te kunnen maken was in 1558 voor 32 het huis het witte paard in het Spuistraat]e gekocht, 1559. Voor het schilderen van //die twee steenen gevels staën aenden Dam van onder tot boven met loot wit oly-werve mitsgaders alle die veijnsters geschilderd heeft," werd 5:17:6 betaald. Het glazenmakerswerk kostte 26 6 12. Het vuijthangen werck" werd gestoffeerd en verguld, 1559. Er werd eene koperen plaat geleverd //dwelck hangende es voir tnijeu huijs upden Dam dair den engel inne geschildert es," 1560. De Engel wordt eene herberg op den Dam genoemd 1559. Het huis was verhuurd aan Pietek de la Dael (Aant. 1) voor 14 10rekening 1563aan Anthonie Bollaert voor 23 rekening 1578, aan Antiïoine de Witte, voor 50, rekening 1588. Andries Valckenaer, steenhouwer, leverde //diversche witwerck," op de n retenue" van het accijnshuis op den Dam 1588. Bieraccijnsïmis. De stad had het huis de gouden helm op de bierkaai gekocht. Aan Gommer Klaasz. waard in den helm was 11:4:4 betaald voor lijf koop van de huizen op de Nieuwe haven daar men den accijns ontvangtrekeningen 1576, 1577. Volgens de rekening van 1580, verkocht de stad voor 242 16 het huis de gouden helm, op de nieuwe haven aan Jan Gillesz. Het huis was belast met eene jaar rente van 4. De stad verkocht ook aan denzelfden eene logiestaande aan de westzijde van dat huis, voor £61:10. AnmmüehvAs. Er werd eene arduinsteenen poort gemaakt voor liet stads amunitiehuis1590. Balans. In plaats van looden gewichten liet men voor de balansen te Middelburg en te Arnemuiden ijzeren maken, 1562. Beurs. In de rekening van 15S2 wordt gesproken van eene nieuwe beurs, zonder dat blijkt, waar die zich bevond. Er werd aan een metselaar 191 betaald voor het metselen aan de nieuwe beurs zeek er partie en daartoe gelevert de materialen." Aan een timmerman werd 220 betaald over het timeren en volmaeken van een partie van nijeuwe beurse

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 31