316 Joncheer Bruniok van Wijngaarden den lieere van Cru- ninghen ddieer llentrn1-. Eeijgersberg en den Raadsheer HUIJSSEN.,, Het schor Ten H a 1 v e n 0 r ij t enu 0 ranj epolder. Het '/schor Ten Halven Crijte of Crij gedeeltelijk op- ge deeltelijk aanwas zij als het oudste hier aanwezige liet eerst ver meld. 1) Op grond van de uitgifte van 1282 door Floris V en zijne gemalin Beatrix aan Wolfert van Borsele en Si bille zijne vrouw heeft men dit schor geëigend als behoo- rende tot het markiezaat van Yeere. 2) Het werd door prins Maxi rits als markgraaf, later onder den naam van Oranje polder bedijkt. Dat dit schor oud wasblijkt uit het nu nog aanwezig zijn van derrie of darink in het oostelijk gedeelte van den polder. In 1439 den 17 October waren de heeren van Yeere en de wet vergaderdom een schor door te doen delven tusschen de stad (Yeere) en Arnemuiden. s) Of die doordelving zou plaats hebben in het belang van den dijk zelf of in dat van eene betere suatie van den polder Walcheren óf, doch minder waarschijnlijk tot verbetering van het vaarwaterwordt niet vermeld. Niet temin verminderde gaandeweg het voorland aan den dijk en ontstond eene geul tusschen het schor zelf en den dijk. Zóó belangrijk en onvoorziens deze oeverafschuiving aan den oost- zeedijk tusschen Arnemuiden en Vecre op het laatst der 15dc eeuw Crij, crijte, misschien van krijten, schreeuwen, roepen, cri (oudtijds cry) d'armes, wapenroep. Was het schor mogelijk zoo breed, dat men het slechts voor de helft kon aanroepen 2) In 1555 is het goed leen Veere door keizer Karei, den Vijfde tot een markgraafschap verheven. 3) KESTELOOStadsrekeningen van MiddelburgArch. ZeelandV 2C St., blz. 253.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 322