444 thans tot 1756 tusschen de 40 en 50 "Dat Reitz een man was van zeer veelzijdige ontwikkeling en groote geleerdheid is bekend Onder andere gaven had hij een groote gemakkelijkheid in het maken van Latijnsche verzen. Hij liet niet licht eene ge legenheid voorbijgaan om die gave te doen uitkomen. Zoo b. v. bij het bezoek van prins Willem TV in Mei 1747. Hij zelf teekent daaromtrent in de Annales Scholastici (blz. 55) het volgende aan: Nadat Z. K. TI. de prins van Oranje en Nassau enz. den 27sten van April door de staaten van Zeeland aangesteld was tot stadhouder Capitijn en Admiraal Generaal dezer Pro vincie is Z. H. uit Holland over ter Veere herwaarts geko men onder de gewoone eerbewyzingen Vrydag 19 Mey "s avonds en gelogeerd op de Groenmarkt in 't huis van den Heer Schepen Httyssem, Heer van Cattendyke. Den volgenden dag heeft Desclve Zynen Eed aan "t Land afgelegd en zitting in de staatsvergadering genomen enz., waarop *s avonds en 's nachts de gansche stad geïllumineerd was en een ongelooflijke menigte vuurwerken tot Zondags morgen ten 4 uren afgestoken werden. Voor "t Lat. school had de rector deze inscriptie laten plaatsen: Marti Auriaco Pallas Medioburgensis. Mars vigila et saevos love summo auctore tumultus Comprimé tu Batavis unica spes et amor. Sic per te redeant mox aurea saecula Belgis! Pallas et auspicio floreat usque tuo! Memoriae S. eX CoeLo est MTssVs beLgIs DVX aVbeVs. eVce! Bij de audiëntie, die 21 Mei aan verschillende colleges ge geven werd, maakten ook dr. Yisvliet, lector chirurg, et anat., Zie Ekicek, de Gymn. Hier.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 456