490 wiskunde, waarop reeds bij herhaling was aangedrongen. De voordracht werd tot het verkrijgen van nadere inlichtingen uitgesteld. In October konden curatoren verklaren, dat inen geen geschikter man had kunnen vinden dan den heer A. L. Hector onderwijzer alhier. Het honorarium moest huns inziens minstens 400 bedragen. De raad benoemde den voorgedragene op een salaris van 300 tijdelijk voor één jaar. Den 16deu November 1818 werd Hector geïnstalleerd. In de tweede plaats moest het schoolreglement worden ge wijzigd. Het schoolgeld bedroeg voortaan per drie maanden 10 gulden en 3 stuivers voor den custos. Vrijgesteld waren alleen de kinderen der praeceptoren en niet meer, zooals vroe ger, de kinderen der curatoren en de kostleerlingen. De schooltijden werden aldus geregeld. Van 1 April tot 30 Sep tember werd onderwijs gegeven des morgens van half negen tot half twaalf en des namiddags van twee tot vijf, van 1 October tot 31 Maart van 912 en van 25, behalve van 15 November tot 15 Februari van 24. De vrije namid dagen op W oensdag en Zaterdagevenals op de dagenwaarop de leerlingen het minerval betaaldenbleven gehandhaafd. De maandelijksclie schoolvisitatie werd bepaald op den eersten Woensdag van iedere maand in plaats van Dinsdag. Overi gens werd het bestaande reglement alleen gewijzigd voor zoo ver de bepalingen der nieuwe wet het noodig maakten. Wij moeten al dadelijk wijzen op een groot gebrek in deze regeling. Doordat de praeceptor geen nalessen kon waarnemen moesten deze in de 3 scholen gegeven worden door den rector den conrector en den onderwijzer in de wiskundezoodat eerst genoemde geen enkel uur vrij had om de andere scholen te bezoekenwat toch in den nieuwen toestand nog meer noodig was dan vroegervooral met het oog op den leeraar in de wiskunde. Wat de vroegere curatoren gevreesd hadden, liet niet lang op zich wachten. De meeste leerlingen toonden niet den minsten lust zich met het nieuwe vak het hoofd te breken en de onder wijzer imponeerde hun evenmin. Er heerschte in die lessen de

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 502