501 voor het middelbaar onderwijs, zooals de nieuw georganiseerde stads Fransche kostschool genoemd werdThierry Jean Gersen tot hoofdonderwijzer en onderwijzer in het Nederduitsch en de vaderlandsche geschiedenisGeorge Friedrich Wilhelm Bami sergeant-volontair bij het 2e regiment artillerie voor wiskunde en nieuwe aardrijkskunde en voor het Hoogduitsch Herman Anton Cox laatstelijk secondant bij de gesupprimeerde Fransche kostschool, die voorloopig ook met het Engelsch belast werd Genoemde onderwijzers werden bij het begin van den nieuwen cursus geinstalleerd. Eerst den 5den September 1843 werd als afzonderlijk onderwijzer voor het Engelsch aangesteld li. J. Vog-in. De praeceptor Sciieltema was met het einde van den cursus in 1842 eervol ontslagen onder toekenning van wachtgeld. Hoe de alzoo uitgebreide inrichting werkte, zou weldra blijken to£n in 1845 het recht van promotie naar de hoogeschool den gymnasiën werd ontnomen en de ontslagen leerlingen zich aan het staatsexamen moesten onderwerpen. In al de jarendat dit examen werd afgenomenis nooit, een leerling van het Middel- burgsche gymnasium afgewezen. Ook curatoren gaven in hunne jaarlijksche verslagen bij herhaling hunne groote tevredenheid over den gang van zaken te kennen. Geen wonder dat de goede naam der school niet zonder invloed bleef op het aantal leerlingen., dat na 1845 steeds toenam en van 17 binnen vijf jaren tot 31 steeg. Toen men in 1842 de school op dezen voet wilde inrich ten gaf de hooge regeering hare inwilliging met dat voor behoud dat de nieuwe inrichting voorloopig als eene proefne ming zou worden aangemerkt voor den tijd van 2 jaren, en als het dan bleek, dat het gymnasium aan zijne bestemming beantwoordde curatoren een concept-reglement moesten inzenden om eene definitieve erkenning te erlangen. Na afloop der 2 jaren werd echter dezerzijds niets gedaan. Men zond jaarlijks op aanvraag een kort verslag in en liet de zaak zooals zij was. Zoo bleef het, totdat in 1849 de inspecteur der Latijnsche scholen hier kwam en bevond, dat te Middelburg niet zooals

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 513