521 EiibE be feïbe albaer inftffijept tE poubEn op pact gpefaoon* ïicfie plaetfe tat ben epnbe tas. OEnbe taeberammE inber bepalen gecotnen 3pnbc fuïlen bE onbtftr EtibE berftan» bicpfte onberbragpen ban tgtjcne batter gpcp?ebicBt i£oEn baer bunt oojfaerite nemen/ om be feïbe enbe alie be Bin» beren tc betmanen enbe onbertapfEn ban paerc fcpuïbigpe plïcpt/ biE 3p iiobe/ paren «©ubetEn/ ©uericpcben/ ^cpoaï» mcefterjf enbe baajtjï eencn pegpeïidten fcpulbicp 3511. «Enbe cnnbtlirit bertaECtsen tot alle goebe toerriten/ bcucp* ben cube bMinicppeben enbe ban alle boofbaben enbe nn« gpcregpeltpEben afraben enbe taaerfrpontaEnCrn epnbe 311 alfoa ban mnritpeir aen met aenbnept enbe nuttelicB ïjaer gpetaenneom a5obe# taaajbt tc paaien/ enbe te fmaeeften enbe inbpnrité/ rgpenE Ïjaer tot mannen gpecamen 3pnbe/ maclj baojberlieb 3511/ «Enbe alfoo ©obe^ fiercfie enbe paren ©aberlanbe goebe en gpetroutoe bienften boen mogpen. ï©at boojtg betfepepben .gcpalen gpepouben toarbrn ban jSnecptBen# cnbc Jifê!epfftcn,s baet pet felbe boenïirii 3p/ enbe bacr t3clbe niet boenïirii en i«S/ bat be sclbe ïïnetpt>- ftcn<S Enbe ©orijterBen^/ niet alleenlicfi in Nanetten/ macc 00rit inbe plaetfen inber .§cpolen/ enbe baer bupten/ fa beie mogpelicfi i$/ ban Pialcanberen gefrijEpben toatbcn. ©at norit be ^cpnoIBinbcré/ foo toe! fmecptKeiié alg tllBepffien# met beemmgpeft/ rnacr met be ïfetteren A B C. etc. onberfrpepbelgcfi gljefet taorben/ Eïcfic in 31)11 ojbene/' naer bat sp gpep^ofiteert aft niet gfjepjnfiteert fuiicn pebbcn. ©e bonjfepbe Jirpaolmeefter^ en fulïcn anbcr£ gpeen iffiocriten magpen (eeeei!/ ban bic bp bee Ciaffi^ be Jilonrit- pept nut enbe beguame gpeaojbeeït 311ÏIEH toEfcn/ fao inbe riepiiE fiinber .gcpalenal£ in be iHattjnscpe .gcpooIS booj be gpene bic boojber gpepjofiteert pebben. «Enbe fuiicn aarit gpepouben toefen alien ben rtinberen paerc 'Heffen etibe Compofitien felber te pao?en/ aff te nemen/

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 533