•24.7 bier dat liy binnen zynnen huyse behoeven sal ende noch van zes amen Middelburchs wyn. Item noch beloven die van de stadt den voorsz. schoolmr vry te honden van allen lasten van waken ende knechten oft sol daten te logeren ende alle diergelycke lasten. Item noch zal de schoolmeester hebben en glienieten de pro- fyten binnen der kercken van der abdie en anders die de voor- gaende schoolmrs genoten end geprofiteert hebben. Item zal van alle processien van begravynghen hebben ende genieten als zyne voorzaten. Item zal noch van elclc schoolkindt genieten voor zyn arbeyt van die te leeren Latyn en anders daertoe zy bequaem zullen we sen eenen gulden tsjrs voor alle (deze?) emolumenten en pro- fvten zal den voors. meester Heyndhick ghehouden wesen te liouwen tot zynnen laste en cost eennen bequamen ondermeester om de kinderen te helpen leeren en institueren daer toe zy betjuaem zullen wesen met welcken ondermeester hy gehouden zal wesen alle heylige avenden en heyligedaghen naer ouder costume te leeden zyn schoolkinderen in der kcrcke van West- monstere ten tyde daertoe geordonneert. en noch te ordineren ende de processien te helpen decoreren naer ouder costume sal noch gehouden wesen indien zulckx geordineert wert zonder augmentatie van zynnen voors. profyten te mogen eyssclien van der stadt voor nyet te leeren en institueren twaalff arme kin deren Latyn en simpten sancJc om te assisteren tot hueren tyde daertoe te ordineren totten dienst Godts binnen de kercke ende voorts hem te quvten int voorsz. officie als een goet Rectoor en overste vander schole behoort. Ende tot onderhoudt van desen contracte van beyde parthien te weten die van der stadt ter eendre en den voorsr. mr. Heynbrik van Hubeiigen ter andere beloven te persisteren en onverbrekelic te onderhouden den tydt van drye jaeren al vuyt geduyrend zonder eikanderen te mogen verlaten ende na de voorsz. drye jaeren zoe veel langer alst hen beyde gelieven zal Wel verstaend zullen de voorsz. parthyen tegens het expireren

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 251