BEDENKINGEN TEGEN HET AANNEMEN VAN EEN BURCHT ALS BEGIN VAN MIDDELBURG. DOOR Dr. J. G. DE MAN. DE BURCHT VAN MIDDELBURG. 1. Oudste dwaalbegrip omtrent Middelburgs begin. In het oude kroniek je van J. van Reygeusbehgh uitgaaf van 1634 blz. 10 leest men, dat sommige Italiaanscke Chronvcken hebben gemeld//dat de Romeynenals die in haer meeste /.'triumphe waren, drie Burgen en hadden, die seer vermaert //wareneenen in Zeelandtdaer nu Middelburgh staetden //anderen in .Languedocq Vrankrijck, daer nu Mompeliers staet, //ende den derden in Spaengniendaer nu Burgos staet Hieraan zal wel nooit een Zeeuw geloof hebben geslagendoch in Re ygersbeïigfTs tijd waren er toch nog geleerden, die dachtendat deze stad wezenlijk haar ontstaan te danken had aan een Romeinsch veldheer, en men was er vroeger niet af- keerig van om te spreken van Metelliburgum. Thans is Me- tellus met zijn vader Zelandus voor goed vergeten. Mid delburg heeft nooit iets Romeinsch opgeleverd en men heeft alle reden om aan te nemendat er van deze plaats in den Romeinschen tijd nog niets bestond. Wij weten alleen met zekerheiddat geromaniseerde kooplui uit de streken van de Moezelin de eerste drie eeuwen onzer jaartellingin de hooge Archief Vil® dl., 4d® st. 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 567