150 Troelje-eiland, en dus onder directie van genoemde van dhr Elst", 1769. Van Spoors Sprenger werd over 24 maan den 5 pCt. rente ontvangen. Pieter van der Elst was overleden, 1776. Genoemde firma betaalde 491 13 6 voor elf jaar elf maanden en een dag rente a 21/3 pCt. van 1650 van eene obligatie ten laste de plantage Vilvoorden" W. R. 31 December 1791 en 14 Januari 1792, rekening 1792. Blijkens de volgende rekening, werd de helft van het kapitaal afgelost. Yoor 2000 werd deelgenomen in de negotiatie onder hypotheek der plantage van David Breton, genaamd l'Har- monie, gelegen in Rio Demerary tegen 6 pCt., 1774, en voor 500 in zoodanige negotiatie ten behoeve van de koffie- en katoenplantage Yrees en hoop aan de westkust van Rio Demerary, aangegaan door Daniël Steven Schorer, 1775 W. R. 11 Eebruari 17757 Januari 1776. Yan beide leeningen werd de rente ontvangen, van Schorer over 1781verantwoord in de rekening van 1784. De administratie ging na zijn dood over aan Turing Co., die voor zijn boedel de rente betaalden over vier jaar, 1791. In eene leening van honderdduizend gulden ten behoeve van de plantages La Bourgade, POratoire en Zelden rust, in De merary tegen eene rente van 6 pCt., onder directie van Turing Co., nam de stad voor 1500 deel, welke som, merk waardiger wijze, in het hoofdstuk subsidiën der rekening van 1791 verantwoord wordt. Van genoemde firma werd 22 pCt. ontvangen tot aflossing van het kapitaal, 1798, en nog 129 3 4: rekening 1805. Blijkens de rekening van 1810 had de stad te vorderen van de plantage Yilvoorden, onder administratie van Spoors Sprenger, 4950 met de rente sedert 1807 de plantage 1'Harmonieonder administratie van Turing Co., ƒ12000 met de rente over tien jaar; de plantages la Bourgade, POratoire en Zelden rust ƒ6200 met de rente over vier jaar;

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1902 | | pagina 764