XX van Mr. W. Polman Krnsemaueen zestal portretten uit de familie Berdenis van Berlekom uit een vroeger legaat aan liet Genootschap, bezwaard met vruchtgebruik van thans wijlen den heer A. A. des Tombe te VGravenhageportretten van a Willem van Citters, burge meester van Middelburg, b Mr. Jacob Verheye, raadpensiona ris der stad Zierikzee, c Jacob van Citters Cz., burgemeester van Middelburg, en d diens echtgenoote Anna Sara Boudaen, e Caspar van Cittersraadpensionaris van Zeelanden f diens echtgenoote Magdalena Verheye; gelegateerd door wijlen den heer A. A. des Tombe; a. W. J. van den Berghe, een drietal gezichten op het kasteel Popkensburg uit het jaar 1868; b. J. Bosboomtwee gezichtjes op den doorgang door het voormalige Muntplein te Middelburg uit de jaren 1887 en 1889; c. H. W. Mesdag, een gezicht op Bruinisse. Dirigeerende leden van de Teekenacademie alhier hadden reeds in 1893 aan ons Genootschap in bruikleen afgestaan een zevental geschilderde portretten van Th. Gaal, J. C. Gaal, Jacobus Perkois, A. Schouman, J. Camphorst en J. S. Schorer. Nu onlangs stonden zij die portretten in eigendom af. Onder deze rubriek kan nog gevoegd worden een geënca dreerde photographie van den heer J. J. Plugge te O. en W. Souburg, voorstellende de leerlingen van wijlen Prof. Dr. P. C. Plugge, toen deze in Japan werkzaam was. Een aanbod van de familie van Visvliet tot aankoop van een aantal portretten van dat geslacht kon niet aangenomen wordenomdat het genootschap daarvoor geene gelden beschik baar heeft. Om dezelfde reden moest afgezien worden van den aankoop van een gildestuk van Aart van Loeningen, voorstellende het schippersgilde te Middelburg en aangeboden door een Rotter- damschen kunstkooper. De belangrijke aanwinsten van de verzameling schilderijen

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1903 | | pagina 18