EEN ZEEUWSCHE KALENDER UIT DE 16ac EEUW DOOR Di\ E. WIERSUM. De kalender, die hierachter is afgedrukt, komt voor in het register van Duivelandsche keuren en wetten, dat door den bekenden verzamelaar Anthony de Jonge yan Bruinisse is ingebonden in het elfde zijner kopulaten, berustende in het Rijksarchief in Zeeland (nr. 8 van deu Inventaris van het ar chief der heerlijkheid Bruinisseblz. 21-3 vlg. van de Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven 1903). Op het schutblad van het register vindt men, moeilijk leesbaar, de beide volgende aanteekeningen //Ik Adiuaen Willemsadmirael vant tquartier van Zeelandt Beoistenschelt kenne belyden mitds" en daaronder met eenigszins andere hand: //En lisle Malta furent les Turcx paoureux, Et nos Cristiens estoient victorieux." Uit het eerste opschrift, blijkbaar het concept van een schuldbekentenis, mag men wel opmaken, dat het register, en dus ook de kalender, behoord heeft aan den beroemden ad miraal Adriaan Willems zoon, die bij het beleg van Zieriksee in 1576 gewond werd (Zie De la Rue Heldhaftig Zeeland blz. 266 vlg. en Zelandia Illustrala I blz. 122), terwijl uit het tweede volgt, dat de dappere verdediging van Malta tegen de Turken door de Johanniters onder La Valette in 1565 ook in Zeeland diepen indruk had gemaakt en bij het neerschrijven van het rijmpje nog versch in het geheugen was.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1908 | | pagina 95