LEVENSBERICHT VAN Dr. J. C. DE MAN DOOR Mr. W. POLMAN K RUSEMAN Indefessus agendo. Op den 2aen Januari 1909 overleed op ruim 9O-jarigen leeftijd Dr. Jan Cornelis de Man. Reeds die leeftijd op zich zelf spreekt vóór den overledene. Men bereikt een zoo hoogen ouderdom niet dan na een welbesteed leven. Werkzaamheid en soberheid, zelfbeheersehing en regelmaat zijn daarvoor de onmisbare voorwaardende volgende bladzijden mogen daarvan verder getuigenis afleggen. Jan Cornelis werd geboren op 20 September 1818 als tweede in leven zijnd kind van Johannes de Man Jz. en Elisabeth Taucher De vader was praetiseerend geneesheer te Middelburg, lid en later secretaris van de Provinciale geneeskundige commissie en lector in de anatomie, physiologie en obstetrie aan de Provinciale geneeskundige school. Reeds vroeg begon de reeks der onderscheidingenwelke den zoon in zijn lange leven te beurt zouden vallen. Vóór mij ligt een getuigschrift, dat hem op 19 September 1823, toen hij dus den volgenden dag 5 jaar zou wordenwerd uitgereiktbestaande uit een //Eerekroon van den derden rang, vereerd ter verdere aan moediging aan J. C. de Man wegens loffelijke vlijt betoond in de school van den onderwijzer C. Bos te Middelburg."

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1910 | | pagina 47