SCHEEPSJOURNAAL, F. E. baron MULERT. GEHOUDEN OP HET SCHIP TIENHOVEN TIJDENS DE ONTDEKKINGSREIS VAN Mr. JACOB ROGGEVEEN, 1721—1722, MEDEGEDEELD DOOR Jacob Roggeveen de derde en jongste zoon van Arend Roggeveen en Maria Storm werd geboren te Middelburg in de maand Januari 1659. Zijn vader, die een tamelijk bemid deld man was, bekleedde aldaar de bediening van gouseerder (gaugier) of roeier en proever van wijnen en sterke dranken doch was tevens een vlijtig beoefenaar der wiskunde en legde zich inzonderheid toe op de sterre- en aardrijkskunde, alsmede op de theorie der zeevaart, in welke vakken hij ook onderwijs gaf, terwijl hij zich naast deze meer ernstige studiën nu en dan bij de dichtkunst verpoosde. Een en ander blijkt uit zijne geschriftenzoo heeft men van hem o. a. een grooten atlas en eene beschrijving der westelijke kusten van Amerika in het eerste deel van vliet Brandende Veen", te Amsterdam bij Pieter Goos in 1675 uitgegeven, waarvan de kaarten meest alle door hem ontworpen zijn, een werk, hetwelk om de fraaiheid der uitvoering en om de volledigheid voor den tijd, waarin het verscheen alle opmerking verdient, maar bovendien gaf hij een werkje in het licht, dat in zulk een nauwe betrekking staat tot de latere reis van zijn zoon Jacob, dat wij hier den titel afschrijven, die voldoende den inhoud aanduidt: «Voor- looper op het octrooy van de H. M. Heeren Staten Generael

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1911 | | pagina 102