VIII II, 16361639; Mej. Joh. W. A. Naber, Elisabeth Wolff Bekker; Dr. L. A. J. Burgersdijk Jr., Eene beschrijving van Zeeland uit de eerste helft der 16e eeuw; eindelijk het eerste nommer der Goesche Courant van 2 Januari 1795, geschonken door den heer 1'. Adama Zijlstra te IJzendijke. De Zeiand ia Illustrata ontving de volgende aanwinsten: Platte grond van de buitenplaats het Munnickenhof in kaart gebracht door D. W. C. Hattinga, 1768, geschenk van Jhr. P. J. Boogaert Photo's van het kerkhof der Portugeesche Joden na de restau ratie in 1911/12; Gud poortje. Kreukelmarkt te Goes, geschenk van den heer J. de Kruijter, aldaar; Geteekend portret van S. K. de Bruin, naar Quinckhard; Dito van Alexander Morus, door W. Valiant; Dito van Lucas van Steveninckdoor J. C. Mertens Dito van Jona Willem te Water, door A. van der Horn; Dito van Pieter de la Rue, door alloniemen meester; Ontwerp restauratie van liet Visclihuisje te Goes, geschenk van den heer J. de Kruijter, aldaar; Teekening en beschrijving van een 17e-eeuwsch woonhuis te Noordwelle, vervaardigd en geschonken door den heer Joh. lloo- geboom, architect te Renesse; Gezigt op het dorp Crabbcndijke van de stad Goes komende te zien, 1796; Gezigt op het dorp Crabbendijke van Fort Bat komende te zien, 1796; Het voormalig armenweeshuis (werkhuis bij de Xoordpoort), potlood-teekening door I. E. van Andel; Het Burger Weeshuis te Middelburg. Vier teekeniiigen in pot lood en O.-I. inkt door I. E. van Andel, 1846; Photographie van een 18e-eeuwschen schoorsteen uit liet gebouw in de Xoordstraat te Middelburg L no. 182, geschenk van mej. M. C. Berdenis van Berlekom. De verzameling handschriften onderging geene veran dering.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 10