IX Door de goede zorgen van onze ijverige conservatrice mej. M. G. A. de Man had het munt- en penningkabinet de vol gende aanwinsten te boeken. Penningen. 1892. Prijspenning van de Maatschappij tot redding van drenkelingen te Amsterdam. Uitgereikt in 1892 aan Th. Kindermann te Vie wer-Amstel. Gesneden door J. G. HoltzheijGoud. Geschenk van den heer Dr. Th. Kindermann. 1912. Ter eere van den musicus Henri Vieux-Temps. (1820—1881). Door J. LorrainBrons. Z. j. Plaquette, geslagen ter eere van Paul de Vigne, voorstellende Prometheus. Door Pierre BroeckeBrons. Z. j. Penning, Nederland allegorisch voorgesteld. De voorzijde stelt het land voor in de gedaante van een groote tulpwaarvan de bladen gevormd wor den door vijf jonge meisjes, die elkaar de hand geventerwijl tulpenbedden den achtergrond vor men. Op de keerzijde wordt de zee voorgesteld door een vrouwe-figuurdie zich uit de wateren opheft een groote schelp, de rijkdommen der zee aan duidende, boven het hoofd houdende. De omschriften luiden„Het bloeiende wijde land" en: „Van de zee het onmeetlijk gewemel," ont leend aan de gedichten van Roland Holst en Gorter. Vervaardigd in de ateliers van C. J. Begeer naar een ontwerp van C. J. van der Hoef Brons. No. 2, 3, 4 zijn uitgegeven door de Ned. Bel gische vereeniging der vrienden van de medaille als kunstwerk. Zij zijn bij gevolg niet in den handel.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 11