76 B. P. Poorter Pieter Eems, van Antwerpen10 December 1603. K. E. Kerkmeester mr. Machiel van Gocli 1639, 1610. 89. G. S. no. 285. flier Icyt ticgratic jlSauIien ïPanicftï öacïitcrtat Söor^eleti £tcrf f ©cf3ES0fben ¥3?0ni öacïj in iBeceinöcr HIEE IS BEGEAVEN (JAN)NEKEN CLAIS, JONGE DOCHTEE, OUT 33 JAEE, GESTOBVEN DEN 31 JANNÜAEIUS 1629. G. B. no. 285. Breed 4i/2 voet. Eigendom op 8 September 1627 van Clais Pieterssen, havenmeester. 16 October 1675 van Grietje Pi eters, eenige erfgename van Clais Pie terssen. K. B, Begraafreclit. betaald op 3 Februari 1629 over Jan- nek e n C1 a e s. 90. G. S. no. 286. (HIEE LICHT BEGEAVEN Mr. ABNOUD ALTENA, SECBETABIS DEE STADT VLISSINGEN EN BEWINDHEBBEE DEE) OOST- INDISCIIE COMPAGNYSTEEF DEN 19 APBIL 1642 OUT SYNDE (52) l) JAEEN ENDE JO HANNA MAE1A ALTENA. G. 13. no. 286. Breed 5 voet. Eigendom a° 1627 van dhr. burgmr. Arnold us Alt en a. De grafbrief nooit vertoond. Veel onkosten. Nu aan de kerk. Een „Aarnoud Al to na" onderteekent, voor copie conform, de instructie en ordonnantie voor de cipiers. 2) K. E. Begraafreclit betaald op 27 April 1642 over dhr. secretaris (Arnoldus) Altena. 24 Juli 1642 over de dochter (van) den secretaris Altena. 29 Juli 1646 over dhr. Aderjaen Al tena. D. B. Volgens Vrouwe Lamb rechts en 30 Juni 1622 1) 't Jaarcijfer scheen op den grafsteen 32, maar dit kan niet volgens het lidmatenboek. 2) „Westpoort" blz. 184.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 120