87 K. Z. Diakenen Izaak van den Bussche 16221634, 1642. dHr. Jasper van den Bussche 16591675. Hen drik van den Bussche 1666. K. 11. Kerkmeesters Isaak van den Bussche 1625, 1626, (metzer, zie grafboek no. 349) en dhr. Jasper van den Bus sche 1657, 1658, 1672, 1673. 102. G. S. nos. 323 en 324. HIER BUST IN DEN HEERE CAPITEYN VINCENT BASTIAEN TREUR NIET, DIE GEDIENT HEEFT VAN HET JAER 1574, TOT HET JAER 1626 GQ. AA° R. H. ED. M°. O. D. l) HEEREN STATEN ENDE TEN DIENSTE VAN DE PRINSE VAN ORANIEN, DIE OVERREEDT DEN 13EN OCTOBER ANO 1640, OUDT SYNDE ONTRENT 88 JAEREN. G. B. nos. 323 en 324. Breed 'teamen 8 voet. Eigenaar a° 1627 capt. Sent Bastiaenssen. A0 1737 dhr. Jacobus Dominicus (tot Goes). K. R. Begraafrecht betaald op 6 Mei 1595 over 't kint van Sent Bastiaenssen. 24 Mei 1595 over de vrouwe van Sent Bastiaenssen. 26 April 1604 over Cent Bastiaens sen. 22 Eebruari 1606 over Hans Treurniet. 16 October 1640 over capiteyn Sent Bastiaense. 31 December 1.660 over de vrouw van Dae nee] Treur nyet. 24 September 1661 over D aen eel T r eu rn y e t. L. B. September 1606. Nieuwstraat. Katelyne Cents, j. d., van Vlissingen, woonende by haren vader, capt. Cent Bas tiaenssen. April 1608. Nieuwstraat. Lysbet Cents, j. d., van Vlissingen, woonende by capt. Cent Bastiaenssen, liaer vader. Juni 1620. Groenewoud. Maycken Gillis, van Brussel, wed. van Christiaen Treurniet. September 1623. Vrou westraat. Christy nken Ma thy s, van Vlissingen, huysvr. van Cent Bastiaenssen. R. O. 16 Juni 1635. Pi eter Pieterssen, j. g., van Out 1) Lie initialen lees ik aldus: M(yn Ma(jestei)d''s) U(ugeering) ll(aer) Ed(cl Mo(geudeu), O(fte) D(e) Heeren enz. Zie nos. 2 en 65.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 131