94 JULYUS, OUT ZYNDE ONTRENT DE 70 JAE- REN, ANNO 1629. G. B. no. -355. Breed 31/2 voet. Eigendom a0 1726 van d'erven van Adriaan Teerlinck. A° 1737 van jufi'r. Geer- truvt 11 uy den berg, wed. van A dr. Taerlinck en erfge namen, samen met no. 356. 113. G. S. no. 365. HIER LEYT BEGRAVEN DING ENE S1IMONS, HUYSVROUWE VAN ABRAM (CLAYS)SEN, OVERDEKT DE 24 IN (JUNI) INT JA ER ONS HEEREN, IN 'T 59STE JAEll HARE'(S) OUDERDOMS, 1024. G. B. 110. 365. Breed 3 voet. Eigendom a° 1627 van Abraham Clayssèns erfgenamen. A° 1737 van Abraham Stevensen (brootbakker) en erfgenamen. K. R. Begraafreclit betaald op 26 Juni 1624 over Dynghenken S y m o 11 s. 114. G. S. no. 366. HIER LEYT BEGRAVEN MAYKE LEYNS, DIE WEDUWE VAN JAN STOEFELSEN, IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN- 13 AUGUSTUS 1611. G. B. no. 366. Breed 3 voet. Eigendom op 7 Juni 1629 van Mayken Jans, wed. van Arent Meerssen. A° 1737 door capt. Jongerhelt geabandonneert aen de kercke. Iv. R. Begraafrecht betaald op 13 September 1584 over meester Jan Stoffelssen, van Brugge. 14 Augustus 1611 over Maye L e y n s. 115 G. S. no. 370. SEPULTURE VAN DEN EERSAMEN JORIS BAQUEMANOVERLEDEN (27) SEPTEMBER 1652 EN DE ANNA RYNGOUT, SYN HUISVROUW, OUD SYNDE JAREN, OVERLEDEN (14) SEPTEM BER ANNO 1626.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 138