98 Mr. Jacobus Bosschaert, j. g., van Vossemaer, dienacr d. Godd. Woorts ter Goes, inet. Christintje van de Putte, j. d., van Vlissingen. Sy wonende op de Bierkaye. 30 December 1634. Reinier van de Putte, j. g., ende Catlierina van Gog, j. d., beide van Vlissingen. Sy wonende op de Groote Marct. 7 Pebr. 1637. Mr. Hendric. Zuerius Boxhornius, j. g., (van) Bergen op Zoom, d. d. G. IV. op de Oruisschans ende Catelyntgen van de Putte, j. d., van Vlissingen. Sy wonende op de Bierkaie. 31 October 1637 Robbert Gwyn, wt Engelant, wedr. van Peryntje van de Belaude, met Maetje Dyngemans, van der Vere, wed. van doctor Rey- nier van de Putte. Sy wonende in de Corte Noorstrate. K. Z. Ouderling mr. Reynier van de Putte 1608. K. Z. Diaken Carel van de Putte 1611. 119. G. S no. 378. SEPULTURE VAN Mr. GIL LIS (HUBRECHTSSEN B)ORSELAER, IN SYN LEVEN MEDICYN (TE VLISSINGEN), OUT SYNDE ONTRENT 62 (JAREN), DESER WERELD OVER DEDEN) DEN 26 JUNI (ANNO 1614). G. B. no. 378. Breed 2l/2 voet, doch is maer 2 voet om het fondamentswille. Eigendom op 5 September 1629 van capt. Cornelis van Regenmorter. A° 1737 van Matje van Regenmorter en erfgenamen. K. R. Begraafrecht betaald op 5 November 1601 over 't kint van mr. Gillis Boss(elaer). 12 Sept. 1607 over mr. Gillis van der Bost. 29 Juni 1614 over mr. Gillis Hubrechts- sen Borsselaer. Quohier v. d. lOOsten penn. 1577. 't Huys, neffens 't huys van „De Blessche", gehuyrt by mr. Gillis Hubrechtssen, is getaxeert op LXXXIII VI sc. VIII gr. (nu Bellamypark no. 25). R. O. 18 November 1600. Gillis Hubrechtssen Bors selaer, wedr. van Martynken Buys, zie no. 109, met Mayken Melse Schotte, j. d., beyde van Vlissingen. 30 Januari 1616. Adriaan Martsen, wedr. van Cathelynken Cornelis, met Mayken Bouwens, wed. van mr. Gillis Borselaare, beyde van Vlissingen. Sy woonende in de Nieuw- straate. 21 Mei 1633. Cap. Cornelis van Regemorter, wedr. van Mayken Borsclaers, met Mayken de Jode,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 142