101 GEBOREN VAX OOSTENDE GESTORVEN OP DEN .10 SEPTEMBER A°. 1636. G. B. no. 384. Breed 6 voet. Eigendom a° 1627 van dheer Cornelis Lampsins erfgenamen. 16 Eebr. 1652 is een tweede brief ter bant gestelt aen den heer Johan Lamsen de eerste was zoek. G. B. no. 439. Breed 6 voet „ende heeft eenen inganck van 't Oosten. Dyt bovenstaende graf heeft in eigendom genomen dhr. burgemeester Cornelis Lamp sen, heeft daer- vooren aende kercke vereert eenen metalen Lucgter croon, volgens den kerckbrief daervan verleent Adij 21 Maert A° 1652." A° 1710 den 7 Januari. „Nog een graf ongenommerd er naest, aan de noordzyde van den toorn, tegens het Eeken, 3t/2 voet breed. (Zie breeder 't grafboek II op uommer). Nos. 384, 439 en (440) 16 Pebruari 1788 van mr. Apolonius Jan Cornelis Lampsin s. K. R. Begraafreclit betaald op 16 Juli 1610 over May ken Munnincx. 27 November 1613 over de huysvr. van Jacob Lams sen. 8 April 1615 over Jacob Lamssen. 5 Februari 1619 over Jan Lamssen. 7 Januari 1624 over Tanneken Lamsens. 29 November 1624 over dhr. Cornelis Lampssen. 1 Juli 1625 over Magdaleenken Lampsins. 14 Februari 1636 over Cornelia Lamsens. 12 September 1636 over Maeyken Lamsens. 26 Mei 1648 over wed. van Jan Lam sen. 9 November 1661 over de vrouw van raetsheer Cornelis Lamsen. 2 September 1664 over dheer Cornelis Lampsins L. B. December 1594. Groenewoud. Jauneken Velders, van Oostende, huysvr. van Jan Lamssen, coopman. Januari 1596. Kerkhof. Maiken Velters, van Oostende, huysvr. van Jan van Nieuwenhuy.se. October 1601. Nieuwstraat. J a- quemynken Pieters Swane, van Nieupoort, huysvr. van Jaques Lamssen. Januari 1604. Groenewoud. Jacob Lams sen van Oostende. Jaquemynken Pieters, syn huysvrouw te voren litmaet. October 1604. Hellebardierstraat. May ken Lamsens, j. d., van Oostende, woonende by haer ouders. Oc tober 1610. Nieuwendijkbij ,,'t Kerkenliuys." Jan de Hase van Corterycke ende Tanneken Vermylen syne huysvrouwemet 1) De heer Nagtglas, of zijn medehelper, blijkt tien datum der betaling van begraalrecht te hebben aangezien als dien van het overlijden. Zie hierna, Hoofdstuk II.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 145