XII De collectie porselein en aardewerk werd door Mevrouw K. A. Adama Zijlstra, geb. van Overstraeten Kruijsse te IJzen- dijke verrijkt met een zeer fraaien theepot (Worcester of zooge naamd halve-maantjes goed), welke ontbrak aan het op de ouder- wetsche kamer aanwezige theeservies en thans daarbij eene plaats gevonden heeft. Het kabinet van ethnographische voorwerpen onder ging geene verandering. Wat de zoölogische af deeling betreft, moet het vol gende worden vermeld. Evenals in het vorige jaar werd door den Conservator de verzameling met een aantal lagere diersoorten uit de Oosterschelde vermeerderd, die hem op zijne woonplaats, Ter- seke, nu en dan werden aangebracht. Daaronder behooren in de eerste plaats: een zestal fraaie exemplaren, met de dieren er in, van Petricola pholadiformis Lam., een schelpdier dat de merk waardigheid vertoont van eerst sedert een twintigtal jaren aan de kusten van Europa voor te komen. Deze Petricola bewoont namelijk oorspronkelijk de Oostkust van de Vereenigde Staten. Vóór twintig jaren werd de soort voor het eerst waargenomen aan de kusten van Engeland, eenigen tijd later aan de kust van België, vervolgens ook aan die van Holland en Sleeswijk. Zij werd ook reeds aangetroffen aan de westkust van Schouwenmaar uit het oostelijk deel der Oosterschelde was dit schelpdier tot dusverre nog onbekend. Vervolgens enkele exemplaren van de fraaie, groote Neren virens L., een borstelworm die in de Oosterschelde niet zeldzaam blijkt te zijn: dan een zeer jong exemplaar van den gewonen Zeekreeft, alsmede een exemplaar van Nephrops norvegicus L. uit de Voordzee, eene soort van kreeften, die in Zeeland niet voorkomt, maar te Oostende op de markt wordt aangebracht. In .November 1912 werd door den concierge Schoolmeester een glazen kastje of stolp vervaardigd en daaronder op een ijzeren standaard het Cranium osteoscleroticum geplaatst dat tot dusverre in de Steenen kamer was tentoongesteld; het kastje staat op een nieuw aangeschaft tafeltje van geschilderd eikenhout, zoodat

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 14