XIII (leze interessante schedel, een van de meest belangrijke voorwer pen uit de zoölogische afdeeling, thans eene hem waardige plaats in het museum heeft verkregen en den bezoekers beter in het oog zal vallen. Daar het den Conservator was opgevallen, dat, niettegenstaande de goede zorgen van den concierge, de open kasten, waarin een deel van de zoölogische verzameling is geborgen, voortdurend aan stof waren blootgesteld en daarenboven sommige voorwerpen wei nig geschikt waren om lieên en weer te worden geschud, wat bij onhandig vast nemen der flesschen door bezoekers allicht kan geschiedenzoo heeft de Conservator eene proef doen nemenom een der drie kasten door glasaanbrenging te sluiten. Die proef is naar genoegen geslaagdzoodat ook de beide andere kasten op dezelfde wijze zullen worden veranderd. Welk eene groote verbetering hierdoor is aangebracht valt aan hemdie met den vroegeren gebrekkigen toestand bekend was, aanstonds in liet oog en ik kan de HH. niet genoeg aanbevelen daarnaar eens een kijkje te gaan nemen. Omtrent de verzamelingen opgezette vogels, mineralia en voorwerpen van geologischen aard, entomolo gie, conchyliën, botanica, schil der ij en en portret- ten valt niets te vermelden. De leeskamer geeft evenmin aanleiding tot bespreking. Alleen heeft een der leden den wensch te kennen gegevendat het tijdschrift „Stemmen des tijds" daar zou ter lezing gelegd worden, wat echter met het oog op het beperkte budget niet kan geschieden dan door afschaffing van eenig ander periodiek. In het afgeloopen jaar is van de uitgaven van het Zeeuwseh Genootschap verschenen een deel van het Archief, bevattende: Het jaarverslag over 1911/12; Dr. A. H. Kan, Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht; Dr. K. Heeringa, De Instructiën voor de gewestelijke regee ring van Zeeland, 15741586;

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 15