125 de Waerdt. (Zie no. 120, G. S. 379). Beide zullen den kelijk in den muur gevestigd blijven, maar ongerestaureerd. III. Het eenmaal zoo schoone grafmonument, ter eere van Bar well, nu helaas ontredderd, dat stond tegen den oosteind- muur van de noorderbreuk. Het opschrift vindt men hiervoor, bij no. 7 G. S. no. 36. De vertaling luidt aldus: Deze steen due bewaard blijven den naam ran Daniel Octa- vius Barwell, die, toen hij uit Indie teruggekeerdzijn rader- land trachtte te bereiken, aan deze kust gestrand, door schipbreuk is omgekomen25 Juli 1779, oud 23 (jaar). Zooveel had hem de natuur geschonkenzooveel hadden zijne studiën daaraan toegevoegdzoodanig was de bevalligheid run zijn karakter, zoodanig de zachtheid ran zijn geest, dat niet alleenzijn vrienden in hem hun lieveling betreuren, maar dat het gansche menschengeslacht treurt, dat hun in hem een sieraad werd ontruktAl wat den sterrelingen gegeven wordt, om te verwerven en te bezitten. is onbestendig en vergankelijkde deugd alleen zal altijd leren, i) IV. Tegen de oude doopkapel, later brandspuit-bergplaats, was een muursteen aangebracht, blijkbaar van lateren tijd, ter gedachtenis aan Jan Alman, wiens naam in 1572 onsterflijk werd door de zinspeling op zijn naam bij den volkskreet: „Alle man onder de wapens!" Het opschrift op den tlians ver loren steen luidde, volgens „De Westpoort" blz. 12, noot 5: „Hier ligt begraven Jan Alman Die den 6 April 1572 Te Vlissingen ter aansporing Zijner mede Burgeren een toevallig middel in Gods hand is geweest tot weering van Spaanscbe inquisitie en bygeloove En tot invoering van Den Waaren Godsdienst." 2) 1) Dit is eveneens outleend aan de „Westpoort," lioven vernoemd, door welk werk deze inschriften voor het nageslacht zijn bewaard gebleven. 2) Behalve de iu. het volgende hoofdstuk vermelde grafsteonen zijn nog bewaard gebleven en, op verzoek, aan de „Oudheidkundige verzameling der gemeente Vlis singen" afgestaan de vier navolgende grafsteenen 1. Wouter Jansen, brouwerNo. 85 G. S. no. 276. 2. Isaak van den Bossche101 G. S. 322. 3. R e y n i e r van de Putte, apotheker 118 G. S. 372. 4. Joncvrouwe Elisabeth de Waerdt 120 G. S. 379.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 169