XIV C. de Waard, De rand van liet eiland Walcheren in 1546, met eeue schetsteekening van P. L. Polier naar aanwijzing van H. van Gelderen; VariaI. Eenige aanvullingen en verbeteringen op het scheeps journaal gehouden op liet schip Tienhoven tijdens de ontdekkings reis van Mr. Jacob Koggeveen; II. Een beschrijving van Zeeland uit de eerste helft van de 16e eeuw. Betrekkingen tot wederzijdsehe ruiling van uitgaven wer den aangeknoopt met de Technische Hoogeschool te Delft en met het Centraal Bureau voor Persinlichtingen te Amsterdam (Adres- sen-afdeeling). Uitnoodigingen werden ontvangen van de Société royale des sciencesdes lettres et des beaux arts de Belgique tot deelneming aan het feest ter eere van het 25-jarig bestaan dier Vereeniging, van de Société royale d'archéologie te Brussel, tot bijwoning van eene séance solennelle, verder voor een Pestakt bij het 50-jarig jubilee van den Verein für Naturwissenschaft te Brunswijk en voor een Internationaal congres voor zoölogie te Monaco, terwijl aan het Zeeuwseh Genootschap een eerediploma vair de Koninklijke Vlaamsche Academie werd uitgereikt. Op verzoek van de Academie van beeldende kunsten te 's-Gra- venhage werden eenige teekeningen van C. Pronk voor eene ten toonstelling van werken van den meester voor enkele dagen in bruikleen afgestaan, terwijl door het bestuur van het Zeeuwseh Genootschap adhaesie werd betuigd aan het door den Oudheid kundigen Bond ingediende bezwaarschrift tegen de voorgenomen verbouwing van het Binnenhof. Het is thans voor de 25e maal, dat ik het jaarverslag uitbreng in dit gebouw en dit lokaal. De vroegere vergaderzaal in het huis in de Latijnsche schoolstraat zal wellicht niemand of slechts een enkele mijner toehoorders zich herinneren; zij had een werkelijk klassiek uiterlijk met ééne groote, sterke lamp met groene kap in het middeu en met oploopende zitbanken daar-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 16