148 leeken dekten den achtertocht. En zoo 'ging het met krijgsmu ziek soms den strijd tegemoet. Toch was het veeltijds meer een tehooploopen, meer een schieten in de lucht dan wel een afgaa» op het doel. Althans de vurig begeerde en ook verwachte vic torie bleef gemeenlijk uit. lntusschen een en ander gaf ver toon en men rook dan toch de kruitlucht. Een dergelijke schermutseling op kerkelijk terrein had ook plaats in onze goede stad Middelburg, eenige jaren nadat de 19e eeuw haar loop voor de helft had volbracht. Laten we mogen beproeven, U die beweging in beeld te brengen. De adressen aan de synode in zake de approbatie van het beroep naar Amsterdam van dr. L. S. P. Meyboom die naar adressanten meening leerstukken loochende en bestreed, welke „de kern en den hoofdinhoud" uitmaken van de leer der Hervormde kerkhadden ook weerklank gevonden bij het classikaal bestuur van Middelburg, x) Ook hadden ongeveer een half jaar later 16 Nov. 1854 twee der voornaamste Middelburgsehe predikanten geineend tegen de voortschrijdende neologie in de kerk te moeten opkomen, en te protesteeren tegen de uitspraken van de synodale commissie in de zaken van dr. Meyboom en dr. Zaalberg te 's-Gravenhage. Het waren ds. B. ,T. H. Taats, een vriendelijk en welwillend man, vroeger te Harderwijk de bakermat van een der genoemde adressen alsmede de gevierde predikant J. L. ten Kate Neerlands dichter-zanger bij uitnemendheid, die na kort verblijf te Marken zijn Patmos en zijn Pontus te gelijk en langer verblijf te Almkerk zich sinds vóórjaar 1850 in grooter werk kring en met zijn bovengenoetnden collega in overvolle kerken mocht verheugen. a) Doch noch het een, noch het ander trof eenig doel. De beschuldigingen in de adressen neergelegd werden door de synode allerminst aanvaardintegendeel euvel opgenomen en de adressanten zeivenzijdie „onrust veroorzaken in de 1) Bedoeling was, dat dit hooge kerkelijk college de uitspraken van het classi kaal bestuur van Arasterdam en van het Prov. kerkbestuur van N.-Holland zou vernietigen en ook, door beteugeling der leervrijheid in de kerk, de leer der Her vormde kerk krachtiger zou handhaven dan tot dusver was geschied. 2) Zie ziju rede bij de aanvaarding der Evangeliebediening in de gemeente van Middelburg den 7den April 1850. Amsterdam 1850.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 192