151 vaderland werd ze tengevolge van eendrachtige samenwerking van predikanten en kerkeraden, wellicht ook van kerkvoogden, weldra opgevolgd en werd alzoo het oude kostuum door liet nieuwe vervangen „zonder openbare tegenspraak van de zijde der gemeenten." Ook in Zeeland gelukte zulks hier en daar. Niet echter in Zeelands hoofdstad. Bij een deel der gemeente was de synodale aanschrijving in geen goede aarde gevallen. Ze was naar het gevoelen in die kringen een gevolg van sommiger „toomelooze losbandigheid," op hare beurt haar oorsprong vindend in het dulden der hatelijke leervrijheid. „Onze leeraars," zoo sprak men, „hebben dergelijk „strafgewaad" niet noodig. l)at moeten ze maar overlaten aan de „trouwolooze voorgangers." Niettemin was men niet bijster gerust. Als de toga toch eens werd ingevoerd Die vrees werd meermalen afgewisseld door de stille hoopdat zoo niet alle Middelburgsche predikanten, dan toch zeker ds. Taats en ds. Ten Kate, die zich nog onlangs tegen de synode gesteld haddendie gewraakte aanschrijving ter zijde zouden leggen. Dan voorloopig moest men een afwachtende houding aan nemen. Nu en dan kreeg men iets te hoeren. Het waren echter meest vage berichtendie de spanning deden toenemen. Er liep zelfs een gerucht nog wel verspreid door de Middel burgsche courant dat de toga weldra zou worden ingevoerd. De toebereidselen voor een en ander werden al gemaakt, t) Tntusschen had het ministerie van predikanten de synodale missive gewikt en gewogen, de ouderlingen gepolst en met elkander geconfereerd. En het slot van de zaak was, dat de heeren na ernstig onderzoek en „rijp beraad" eenparig het besluit namen om het aanbevolen ambtsgewaad toga, bef en baret aan te nemen. Een officieele kennisgeving aan de gemeente bleef niettemin uit. Op een der volgende Zondagen de zomer van 1855 was reeds een heel eind verstreken traden de dienstdoende predi kanten onverwacht in hun nieuw costuuin op. In een der kerken was de ontsteltenis groot en de verwarring niet minder. Velen 1) Zie: De Kerkelijke strijd bij de Nederd. Hervormde gemeente te Middelburg. Rotterdam 1857.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 195