152 gaven aan hunne ergernis lucht door gebaren en woorden. Zelfs hoorde men boven de verwarde geluiden uit de zielskreet van eenzen.su wachtig-opge won den „draaier," die Gods ontferming in riep over den verblinden leeraar daar vóór hem met dien afschu welijken „dekmantel der ongerechtigheden" omhangen. Velen stonden van hunne zitplaatsen op en verlieten in allerijl het kerk gebouw. Hier en daar vielen zenuwachtige vrouwen in zwijm of werden door rappe handen weggedragen. De koster had het in dezen dienst drukker dan de ontstelde leeraar, die nog zooveel tegenwoordigheid van geest behielddat hij zijn hoorders van hoorderessen was schier geen sprake meer aan het zingen wist te zetten, om na afloop van het alles behalve stich telijk gezang met de overige makke schapen een luttel aantal zoo goéd en kwaad het ging den treurig onderbroken dienst voort te zetten. Van dit oogenblik af bleven vele „trouwe kerkgangers" achter wege. Het was een bonte schaareen vogelenheir van diverse pluimage, waarvan een enkele, zwervensmoedeterecht kwam in de kringen der Afgescheidenen. 2) De meesten wilden echter van die „sectarissen"niets weten, kerkten in de omliggende dorpen bij dominees zonder de nieuwe jas, of bleven stilletjes thuis, of vereenigden zich voor tijd en wijle in conventikelenpeinzend op middelen, oin zoo mogelijk de vaderlandsche kerk voor ver deren afval te behoeden. Een der meest voor de hand liggende was naar aller meening het indienen van een bezwaarschrift. Men liet er geen gras over groeien. Binnen enkele dagen werd een dergelijk protest, be- 1) Dezen, kwam schier tijcl te kort, om met glazen water de kerk rond te loopen welke ongewone drukte een grappenmaker aanleiding gaf, om zijn buurman in te fluisteren: „dominee trakteert voor zijn nieuwe jas." 2) De Chr. Afgescheiden gemeente Gasthuiskerk Langedelft was sinds het najaar van 1856 vacant, door het vertrek van haren predikant ds. H. H. Middel naar Deventer. Twee jaren later October 1858 werd de vacature vervuld door de komst van ds. H. Renting, die een zevental jaren later naar Groningen vertrok en in 1867 opgevolgd werd door ds. A. Ltttooy beroepen van St.-Anna Parochie.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 196