155 doelde werkman werd 's mans wegbereider in de Scheldestad. Kr kwamen langzamerhand meer volgelingen, ook een gemeente, welke in later jaren, nadat ze in bloei was toegenomen, als Chr. Gereformeerde gemeente in de Palingstraat vergaderde en nu bij de regeering bekend staat als Gereformeerde kerk no. 635. Af en toe kwamen kweekelingen van den Botterdamsclien volks prediker den dienst in dien kleinen kring waarnemen. Ze kwamen gewoonlijk 's Zaterdags om 's Maandags daarop te vertrekken. Zoo arriveerde daar op een kouden Decemberavond van 1853 een zeven en twintigjarig jongmensch hij heette .1 Nol- stek die aan den aanhoudend strengen vorst zijn langer ver blijf en aan die welkome gelegenheid tot nadere wederzijdsche kennismaking zijn vestiging en huwelijk 2) te Ylissingen te danken had. Op uitnoodiging van eenige anti-togamannen, die gaarne bij hem kerkten, trad deze waardige voorganger nu en dan in de week ook te Middelburg op en wel in een voor dit doel ge huurd pakhuis op de Nieuwe haven, dat hij zulke gelegenheden overvol was. Een enkele maal kwam ds. V. d. Oever zelve naar Vlissingen, bezocht dan ook Middelburg, waar hij later in 1858 in een uitgebroken perceel aan de St. Pieterstraat een kruisgemeente stichtte met zijn zoon Harm tot predikant, 3) Een 1) Ds. J. Holster werd 13 December 1826 te Vrijhoeve-Capelle (N.-Brab.) ge boren, kwam onder de leiding van ds. C. v. d. Oever, die hem al spoedig uitzond om te prediken. Hij werd beroepen als predikant van de „kruisgemeente" te Vlissingen, welk beroep hij aannam. 15 Mei 1854 deed hij als zoodanig zijn intrede. Navierjarig verblijf werd hij predikant bij de „kruisgemeente" le Diuteloordging vervolgens met deze gemeente (1861) tot de Ohr. Afgescheiden kerk over en vertrok 1864 naar Leiden, waar hij na 38 jaren arbeidsemeritus werd. Ds. Holster stierf 26 Juni 1905. Zie Handboek ten dienste van de Gereformeerde kerken in Nederland voor het jaar 1906. GoesOosterbaan Le Cointre. 2) Ds. J. Holster was gehuwd te Vlissingen met mejuffrouw E. van Loo. 3) Binnen enkele jaren vertrok deze naar Emden om later in een souterrain te Amsterdam de O. L. Vrouvvekerk genoemd, omdat het gehoor meest uit dames bestond zijn ambtelijke loopbaan te eindigen. Zijn opvolger te Middelburg was ds. M. Keulemans vau Zwartsluis naar hier beroepen, een lichamelijk zwakdoch ijverig predikant, onder wiens dienst de gemeente bloeide. In 1889 vertrok ds. Keu lemans naar Zierikzee. In 1869 op de synode van Middelburg, werden de Chr. Afgescheiden gemeenten met die „onder het kruis" tot de Chr. Gereformeerde kerk vereenigd. Thans vergadert deze voormalige „kruisgemeente" als Gereformeerde kerk te Middelburg B op het Hofplein.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 199