156 groot deel der anti-togamannen was van die richting niet gediend en hield zich van die „kruisridders," zooals men de volgelingen van Van den Oever wel placht te noemen, op tamelijk eerbie digen afstand. Daartoe behoorden de vrienden van ds. L. G. C. Ledeboer, j) den afgezetten predikant van Benthuizen, een ernstig en waardig man van patricische afkomst, die ter oorzake van „verboden as sociaties" tweemaal op het Leidsche Gravensteen zijn „leer school" volgens zijn zeggen in gijzeling werd gehouden en later schier door geheel Nederland afzonderlijke* kerken stichtte. Zij waren even als de andere ontevredenen zeer gehecht aan de aloude Dordsche leer, felle tegenstanders der Evangelische ge zangen echter dwepend met de psalmen Datiieni en niet minder dan de „kruisridders" ver werpers van alle overheidsbemoeiing in zake de kerk. Zij vonden in jlir. W. Versluys, den vermogen den landedelman van St. Jan ten Iieere, en persoonlijken vriend van ds. Ledeboer, een invloedrijk beschermer en in ds. P. van Duke 2) 10 Maart 1849 door Ledeboer als predikant geordend een waardigen voorganger. Het welbekende heerenhuis met rijk- 1) Lambertus Gkrardus Cornelis Ledf.boer werd 30 Sept. 1808 te Rotterdam geboren. Zijn vader, Bernardus Ledeboer, was uit een oud adellijk geslacht in Westfaleu gesproten. Lambertus studeerde te Leiden werd Augustus 1834 door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland tot den predikdienst toegelaten en 29 Juli 1838 bevestigd als leeraar van Benthuizen. Den 26 Januari 1841 werd hij door het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland als predikant afgezetuit oorzaak van verwerping der kerkelijke reglementen en Evangelische gezangen na provisionele schorsing in zijne bediening (13 Nov. 1840) door het Classicaal Bestuur van Leiden. Zie over dezen predikant: J. H. Landweer, L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. Leiden 1900. 2) Zie. over dezen in Zeeland zoo welbekenden leeraar: D. Wijting, Het veel- bewogeu leveu en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Duke, in leven gereformeerd leeraar te St.-Philipslaud. Biezelinge Jac. Fraanje, (z. j.). Ds. P. van Duke werd 9 Juli 1812 te St.-Philipsland geboren en is als pre dikant aldaar gestorven 3 Maart 1883. Zijn opvolger was dhr. 1). Janse, die 16 Dec. 1883 als predikant van 18 gemeenten de gemeenten vroeger door ds. Van Dijke bediend - te Middelburg door ds. A. O. Schaafsma predikant bij cene vrije gemeente te Enkhuizen, werd bevestigd. Ds. Janse overleed 24 Mei 1902 te Middelburg en werd opgevolgd door ds. Van Oordt van Terneuzen over gekomen en te Middelburg bevestigd op Zondag 14 Juli 1907.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 200