157 gebeeldhouwden arduinsteenen gevel in de Langedelft sinds enkele jaren Provinciale bibliotheek, liet eigendom van dhr, Ver- sluys werd op verzoek bereidwillig aan lien in bruikleen af gestaan en gedeeltelijk tot kerkgebouw ingericht. x) In de eerste tijden was de toeloop buitengemeen, vooral toen ds. van Duke het dorpsleven vaarwel zeide en zich in het voorjaar 1857 zij het dan ook slechts voor een groot jaar hier in Middelburg metterwoon vestigde. Te midden van die hatelijke woelingen had de Kederduitsche Hervormde gemeente te Middelburg een tweetal nieuwe predi kanten gekregen. Het waren ds. P. v. r>. Scheer 2) en dr. F. P. J. SiBMACHEit Zijnen. De laatste was van Delden naar hier beroepenook met medewerking der orthodoxen men sprak destijds van orthodoxen en liberalen en wel uit een drietal door de liberale leden van den kerkeraad gesteld, zoodat onze jeugdige dominee aanvankelijk door beide partijen werd gemijnd, wat zijn positie nu juist niet zoo bijzonder gemakkelijk maakte. Later klaarden wederzijds de nevelen op, daar dr. Zijnen zich meer en meer begon te scharen onder de vrijzinnige vaan. Daar enboven was hij geen man om zich door conventioneele begrippen te laten leiden. De norm ter beoordeeling zijner handelingen lag niet in anderer denkbeelden, maar in eigen hoofd en hart. Vrij en frank bewoog hij zich in kringen, waarin het orthodoxe deel der gemeente zich allerminst thuis gevoelde. Vergaderingen van Unitas, van Hulpbetoon en Welstand waren bij velen maar zoo zoo; reciteeravonden in Schuttershof of Concertzaal stonden o]i den index, aan tooneelvoorstellingen werd eenvoudig niet ge dacht. Kerk en tooneel waren voor de meesten heterogene be grippen. Geen wonder, dat de ergernis toenam, toen ds. Sibmacher 1) Jhr. \V. VEiisr,uys liet dit huis bij testament na aan de gemeente van ds. VAN Duke te Middelburg. 2) Petrus Anthony van dek Scheer, beroepen van Hoorn en bevestigd 18 Mei 1856. 3) Bevestigd als predikant te Middelburg 26 Oct. 1856. Zie over dr. Sibmacher Zijnen o. a. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, 2e deel.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 201