159 heer J. A. van Nedeeveen een van's dichters bijbelsche liederen ten gehoore wilde brengen als voorlaatste nummer van bet rijk- beladen program. Een en ander zou worden afgewisseld door vocale en instrumentale muziek, de laatste voortgebracht door piano en viool. Zoo beloofde deze soiree eclit gezellig te worden en nuttig tevens. Dan één der sprekers viel uit. Het was dr. Zijnen, die twee dagen véér dit feestavondje zijn jongsten lieveling had moeten missen en dat wel na korte ongesteldheid. Dat was toch wel opvallend, redeneerden de anti-togamannen onder elkander. Zoo'n lief kind te moeten verliezen en dat twee dagen voor zulk een ongeoorloofd concert! Dit geeft in ieder geval wel wat te denken. Het zou hun bepaald onmogelijk zijn, om onder de prediking van zulke „herders en leeraars" neder te zitten. Toch willen ze de zoo diepgezonken kerk der vaderen niet verlaten maar op haar erf den vijand blijven be strijden. Op de Rouaansche kade, ongetwijfeld een der fraaiste gedeelten van Middelburg, getuigend van vroegeren luister der stad, staan een tweetal aanzienlijke heerenhuizen, blijkbaar bij elkander be hoord hebbende als huizinge van den een of anderen patriciër uit lang vervlogen dagen. Een er van, thans bewoond door mr. Gratama was omstreeks den tijd, waarvan we in dit opstel spreken, te koop gepresenteerd en had om zijn geschikte ligging en grootte voor kerkgebouw de aandacht getrokken van een groot deel der anti-togamannen, vooral van dezulken, die, hoewel ze de kerkelijke zienswijze der kruisridders niet deelden, toch wel kerkten in het pakhuis op de Nieuwe haven. Er werd een vergadering belegd en daarop werd besloten onder de vrienden met inschrijvingsbiljetten rond te gaan, om zoo mogelijk het bedoelde huis aan te koopen en in te richten tot. 1) Op Donderdag 18 Oct. 1855 werd door notaris D. Üijttenhove in het Nederlaudsch logement (Abdij) publiek te koop gepresenteerd een huis en erf, staande en gelegen te Middelburg op de Rouaansche kade G no. 122 groot 4 roeden 73 elleu. (Grondlasten 50,24). Genoemd perceel werd toenmaals verkocht voor f 3150. Zie Middelburgscbe couranten van 11 en 23 October 1855.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 203