V A R 1 A. I. DE OORSPRONG DER EAMIL1E VAN BORSSELEN VAN DER HOOGHE. In het Archief ran liet Zeeuwseh Genootschap 1909, biz. 152 heb ik medegedeeld, dat wijlen de heer A. A. des Tombe aan nam, dat Jacob Claes zoon, de erkende stamvader der familie Van der Hooghe, de zoon was van C'laes Jans zoon, schepen van Middelburg in 1100, en de kleinzoon van Jan Hughemans zoon, 's graven man en schepen van Middelburg in 1389 en later, welke beiden blijkens hunne zegels hetzelfde wapen voerden als de Van der Hooghe's, nl. het wapen van Borsselen, ge broken met drie sterren in het hoofd, bovendien echter met een balk van bastaardij over alles heen. „Wie de voorzaten", voegde ik er aan toe, „van Jan Hughemans zoon waren, en of die door bastaardij toch wellicht nog van de Borsseles afstamden, daarover durf ik, bij gebreke van voldoende gegevens, geen oordeel uitspreken." Thans ben ik echter in staat hieromtrent althans eene aanwij zing te geven. Er blijkt nl. een Hugheman van Borssele geweest te zijn, die, wat den leeftijd betreft, zeer wel de vader van Jan Hughemans zoon kan zijn geweest. Hij wordt nl. in een stuk van 1350 vermeld Van Mieris, Charterboek II, blz. 766). Er is in die akte nl. sprake van Wolfart ende Hughe man, heere Claes sone van Borssele. De vader Claes van Borssele was de vijfde of jongste zoon van Wolfart van Borssele, den vertrouweling van graaf Jan I, die te Delft werd doodgeslagen Van Mieris A. to. I, blz. 610, 11, blz. 83 en 173). In 1327 (A. w. blz. 380) was Claes nog geen ridder, Archief 1913 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 215