174 dat het dezen naam heeft gekregen van den mond van den Rijn; deze werd doo» de bewoners der streek volgens Caesau, „Vachalos," volgens Tacitüs „Vachales" genoemd. x) Zooals ik bij de be schrijving van den oorsprong van den Rijn uitvoerig zal mee deden, wordt het eiland druk bezocht door een massa kooplieden op hun doortrek naar de Antwerpsche markt. Het heeft vier steden, die in de landstaal Middelburg, Kampveere, Arnemui- den 2) en Vlissingen genoemd worden. In deze heb ik een rijk versierd stadhuis en een prachtige abdij bezichtigd van de Pre- monstratenser orde. Ik stond verbaasd over de menigte schepen er waren er toch wel over de tweehonderd van buitengewone grootte en zeer vele, maar onaanzienlijker in de stad Arnemuiden. Kooplieden uit Spanje en van Lissabon trof ik aan in de stad Kampveere, nl. de genoemde Oosterlingen en heel veel andere Noorsehe; want ze hebben er afzonderlijke havens. Aardig was in laatstgenoemde stad het gezicht van een schip van buitenge- Zeeuwsche eigennamen een Latijnschen vorm. Bij de klassieke schrijvers wordt Walcheren niet vermeld; eerst later vindt men hij Latijn schrijvenden den vorm Valacra of Yalachra. Tegenwoordig is afleiding van een persoonsnaam in de mode. Zoo ziet S. Bartstra Vragen v. d. Dag, Aug. 1913) in Walcheren den genitief vorm van den mannennaam Walger; dus Walcheren (land) van Walger. 1) Bedoeld wordt de Waal. De naam heeft inderdaad verschillende vormen maar toch anders dan de Italiaansche briefschrijver ze vermeldt. In onze uitgaven heet de Waal hij Caesar gewoonlijk Vacalushij Tacitus Vahalis. 2) Arnemuiden. Hier en eveneens eenige regels verder leest men in Brom's Archivalia ltamniiwaarbij Brom aan den voet der bladzijde als verklaring zette Rammekens. Reeds Kan had, geleid door de Waard's aauteekening op hlz. 13G van het Zeeuwsch Archief 1912, ingezien, dat er Arnemuiden bedoeld was, daar Rammekens geen stad was. Ikzelf had bij mijn vertaling in de Middelb. Courant als gissing gewaagd„De Italiaan heeft waarschijnlijk de namen Rammekens en Arnemuiden (Aerremu) dooreengehaspeld." Maar de zaak is geheel opgehelderd door een later ontvangen mededeeling van prof. J. IIuizinga uit Groningen: „Arnemui den (Aremuden) wordt in de 16e eeuw door Italianen en Spanjaarden naar de uit spraak die zij hoorden Ramura of Ramuia genoemdbijv. in het reisverhaal van Antonio de Beatis (ed. L. Pastor, Freiburg, 1905) en als ik mij goed herinner ook bij Calvete de Estrella El felicisimo viaje de Don Phelipe etc. Antwerpen 1552.Dit wettigt inderdaad het vermoeden, dat het „Ramnii'5 van het Vaticaansche afschrift een verknoeiing is van Ramuri of Ramuie oi iets dergelijks. De onbekende Italiaauscüe briefschrijver heeft niets anders bedoeld dan Arnemuiden. Zijn topogra fische kennis moet hij hebben opgedaan door juist langs Arnemuiden over de Ame naar Middelburg te varen. Tot 1535 immers was de Arne de Middelburgsche haven.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 218