181 bun geringe krachten meer geschikt is; zij vliegen trouwens onder leiding van den sprietdien wij kwartelkoning l) noemen. Ook het overige, wat Pt.ixius en andere schrijvers meedeelen omtrent bepaalde pleisterplaatsen (dier vogels) levert nog al wat moeilijkheden op. Want die eilanden daar worden door een opene, niet afgesloten zee omringd. Daarom zult gij bet overige ook wel met het u eigene doorzicht overwegen. Amiens, 3 Augustus 1520. HL DE LA KITE'S DIEKICK KL ITERS, GEEN MIDDELBURGER. In „Geletterd Zeeland" van P. de la Ruë blz. 555 komt voor zekere Dieu.ick Rdïtkbs, als waarschijnlijk een Mid delburger. Dit laatste is onjuist. Hij was geboortig van \eere. Zie hier zijn stamboom aan de Ylissingsche archieven ontleend. 1599 Juni (L. B.) Nieuwstadt. By den marecbal Jaxxekex Jaxs, j. d., van Middelburg won(ende) by Srevex de Ruyteus, (junior) schiptimmerman, met attestatie van Mid delburg. 1601 Eehruari 11 (1). 11.) Ruimer en Stevex kinderen van Steven Rijyter en Nkelkex Pieters. 1604 October (L. I!.) Nieuwstadt. Steven de Ruytre oudt inpotent man (senior) met attestatie van Arnemuyden. afgemat op schepen neer." De briefschrijver haalt hier bijna letterlijk de woorden aan van Pllniüs (X :l'i)ook bij wat hij over deu spriet of kwartelkoning vertelt. Ik heb dit in de vertaling aangeduid door er „volgens Plinius" aan toe te voegen. 1) De spriet of kwartelkoniug heet in het Grieksch ortygomelra d. i. kwartel- moeder. In de moedertaal van den briefschrijver heet hij inderdaad kwartelkoning (re delle qnaglie)evenals trouwens in het Nederlandseh in het Franseh ;roi des cailles) en het Duitsch (Wachtelkönig). Omtrent het verhaaltje van het geleiden der kwartels zegt Bürgkksouk II blz. 454„In de late aankomst (Meisoms Juni) gelijkt hij op den kwartel die ook nagenoeg gelijktijdig met hem weder weg trekt en met wien hij dikwijls in menigte dezelfde streken bewoont. Vandaar is het oude volksgeloof ontstaan dat deze vogels de geleiders ol' aanvoerders waren der kwartels op hun tocht, welk volksgeloof den vogel in zeer vele talen zijn naam bezorgd heeft."

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 225