Van deze reeks zal jaarlijks een deel bevattende het jaarverslag en verschillende bijdragen verschijnen. 1903. Van den Jordaan tot de Schelde (bladzijde uit het Middelburgsch archief), door H. L. d e Leeuw. Walcheren in 1778 door dr. L. W a g e n a a r. Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Vere medegedeeld door J W Perrels, I—III. Een brief van Philippus van Lansbergen, medegedeeld door rnr. R. F r u i n. 1904. Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg, door P. K. Dommisse. Met drie schetsteekeniugen en drie uitslaande platen. 1905. Een foutief epigram op een der Middelburgsche tapijten, door dr. J. G. Vogler. Gosuinus a Buitendijck, door N. M. de Ligt. Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Dordrechtmedegedeeld door J. L. van Dalen Bijdragen tot de geschiedenis vin den Schotschen stapel te Veremedegedeeld door J. W. Perrels, IV. Wat zijn „nieuwe erften"? door A. A. Beekman. 1906. De leerlingen van het Middelburgsch gymnasium van 1629 tot 1905, door dr. J. G. Vogler. Iiuibert Jacobus Budding en zijn kring (18341839). Eene bladzijde uit de ge schiedenis van de Afscheiding in Zeeland uit oorspronkelijke bescheiden beschre ven door D. de R ij c k e. De prins van Oranje en de Schotsche stapel te Vere in 1668 door dr. N. Japikse. 1907. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van den polder Walcheren, door dr. E. W ier- s u irr De leprozen te Middelburg door H. M. K e s t e 1 o o. Varia. (Margriete van Aerselle. Het geslacht van Westkerke. Sententie van Dierick Andriesz. I)e kanunniken der Middelburgsche abdij in 1579. Vra gen bij den ondertrouw iu de Hervormde gemeente te Sluis oudtijds in gebruik. Eene beschrijving van Zeeland uit de eerste helft der 13e eeuw). 1908. De oorsprong der familie van Borssele van der Ilooghedoor mr. R. F ruin. Een Zeeuwsche kalender uit de 16e eeuw door dr. E. W iersum. George Hughes Worsley (a self-constituted preacher). Eene bladzijde uit het ver leden der Engelsche gemeente te Middelburg door D. de R ij c k e.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 229