Stukken betreffende den stormvloed vau 1530, medegedeeld door mr. R. F ruin. Varia (Brieven door de Zeeuwsche afgevaardigden te Delft aan de Staten van Zeeland gezonden 11a den moord, gepleegd op prins Willem I). 1909. Lijst van charters berustend in het stedelijk archief van Hulstbewerkt door G. C. A. Juten. De kroniek van Pieter Joossen Altijt Recht Hout, medegedeeld door mr. R. Fruin. Acta der Zeeuwsche synode van 1638, medegedeeld door dr. L. W. A. M. La- sonde r. De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghedoor mr. 11. Fruin (Nalezing). Varia (De abten van Middelburg, vermeld in het necrologium der abdij van Park. Margriete van Aerssele. Jacob van Deventer's kaart van Zeeland). 1910. Levensbericht van dr. J. C. de Man, door mr. W. Polman K ruseman. De ambachtsheerlijkheid van Oud-Vlissingen en de wording van Nieuw-Vlissingen door P. K. D 0 m miss e. Met twee uitslaande platen. 1911. Het stapelcontract van 12 April 1675, door mr. R.«Fruin. De kerkelijke rekeningen van Middelburg 16731689, door H. M. K est cl 00. Scheepsjournaalgehouden op het schip Tienhoven tijdens de ontdekkingsreis van mr. Jacob Roggeveen, 17211722, door F. E. baron Mule r t. 1912. Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht, door dr. A. H. Kan. De instruction voor de gewestelijke regeering vau Zeeland, 1574-1586 medege deeld door dr. K. H e e r inga. De rand van het eiland Walcheren in 1546, medegedeeld door C. de Waard. Met eene schetsteekeniug van P. L. B 01 i e r naar aanwijzing van H. van Gelderen. Varia (Eenige aanvullingen en verbeteringen op het Scheepsjournaal gehouden op het schip Tienhoven tijdens de ontdekkingsreis van Mr. Jacob Roggeveen. Een beschrijviug van Zeeland uit de eerste helft van de 16de eeuw. Mr. Laurens Pieter vau de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737 1.800). Uit de nagelaten papieren van den raadpensionaris toegelicht door mr. G. W. Vreede. 4 dln. (18741877). 't Graafschap van Zeeland, beschreven door Jacob van Grijps- kerkeuitgegeven door J. P. van Visvliet en J. C. A1- torffer (1882). Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la ItueGeletterdStaatkundig en J leldhaftig Zeelanddoor P. Nagtglas. 2 dln. (1890, 1893).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 230