JAARVERSLAG OVER 1912-13, UITGEBRACHT in de Algemeene Vergadering van 2 April 1913 DOOR DEN SECRETARIS VAN HET GENOOTSCHAP Mr. W. POLMAN KRUSEMAN. Geachte Toehoorders! Wel moclit ik U ten vorigen jare naar aanleiding van de verliezen, welke het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen door het overlijden van een aantal directeuren en leden geleden had, het „hodie mihi eras tibi" in herinnering brengen. Wederom zijn in het afgeloopen jaar velen heengegaan, maar één is er, dien wij het droevigst missen. Ons bestuurslid Marius ïokker neemt niet meer zijne vastezelden onbezette plaats aan gene tafel in, de trouwe schatbewaarder, als penningmeester, van de stoffelijke middelen, als conservator der Zelandia Illustrata, van het geestelijk fonds des genootschaps. Negen en twintig jaar heeft hij het ambt van thesaurier bekleed, terwijl hij sedert 189B ook de Zelandia Illustrata bestuurde. Onze geldmiddelen heeft Tokker met groot meesterschap beheerd en met weinig veel tot- stand gebracht. Onder zijn bewind heeft o. a. de verhuizing van het genootschap uit de oude, thans afgebroken woning in de Latijnsche Schoolstraat naar ons tegenwoordig gebouw in de Wagenaarstraat het geschenk van den heer Mr. G. N. de Stoppelaar plaats gehad. De vooruitgang was zeker ontzaggelijk groot, maar tevens bleek de installatie kostbaar en het onderhoud duur. Toch hebben Archief 1913. a

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 3