5 breeren va.11 de zerken 6 18 sc. 10 gr.; over 't schrijven van twee boeken, daar de graven in geregistreert staan 6 sc. 8 gr." Verder een afzonderlijk hoofdstuk in dezelfde rekening over „ontfanek van vercochte graven soo van de oude als nieuwe kercke" 157 graven (O. K.) -|- 20 graven (N. K.). Hieruit blijkt, dat in 1628 een nieuwe regeling heeft plaats gehad. Deze regeling is te niet gedaan door de ophooging van den kerkvloer in het rekeningsjaar Mei 1664/1665. In deze rekening vindt men de volgende posten„voor 631/0 last ballast 10 1 sc.; voor 37 last ballast 4£-19 sc.voor 't dragen van (deze) ÏOO1^ last ballast 11 1 sc.5 gr.; voor 't houwen van steen in het verleggen van den vloer in de Groote kerk 5 9 sc. 6 gr." Eeeds in de rekening van 1631/1632 komen posten voor „wegens rijzen en effenen van de kerk tot 31 8 sc. 6 gr." en wegens „zerken verhouwen in rechte roy 1 17 sc. 6 gr." Maar deze verhooging was van luttel beteekenis vermits men slechts 5 karren zand verantwoordde tot 7 sc. 2 gr. De verhooging in 1664/1665 moet de oorzaak geweest zijn, dat niet alle zerken op hun vroegere plaats teruggevonden zijn en toen een groote verwarring begon te heerseben in de nommers der graven, zooals wij hiervoor deden zien in het verplaatsen van de grafzerk van Joost de Moor en door ons is waarge nomen bij het opschrijven der inschriften, de gansche kerk door. Bij die verhooging bleven de meeste Gothisclie d. i. ltoomsehe grafzerken weg, werd ten behoeve van nieuwe grafkelders de rooilijn hier en daar verbroken en een onregelmatig raam van graf kelder-muren gevormd, zoodat het zoeken naar bepaalde lijken zijn waarde verliest en de namen op de zerken slechts herinneren aan het feit, dat de naamdragers eens ergens in deze kerk begraven zijn geweest. Doch om die naamdragers is het mij bij deze studie liet meest te doen. Bij de beschrijving van de samenstelling rent elit werk begin ik met de mededeeliug, dat de aan de archieven ontleende bij lagen noch op volledigheid, noch op afgerondheid aanspraak maken, dat er voor later onderzoek nog ruime stof te vinden is en dat sommige aangehaalde namen misschien geen familieverband

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 49