6 beteekenen met rle gelijknamigen op de zerken, doch voor nader onderzoek allicht dienen kunnen. Ik moest mij om doel te be reiken beperken en gaf, wat pien noemen kan: sprokkelhout uit het bosch. Hoofdzaak is het grafschrift met zijn data van sterven en vooral met opgaaf van den ouderdom bij het sterven. Nu de officiëele geboorteregisters, bij het bombardement in 1809 verbrand zijnkanvan meer dan eenuit het sterfjaar en den ouderdom op deze zerkenhet geboortejaar worden afgeleid. Verschil in lezing van denzelfden naam heb ik verineden door de meest gewone te bezigen. l)e data aan het hoofd der berichten zijn ten behoeve van gelijkmatigheid in gewone spelling overgebracht. Ingeval van uitslijting der woorden en cijfers hielpen de bijlagen mij ter aanvulling en, wijl door gaans op den derden dag na het sterven het begraafrecht be taald werd, heb ik daarnaar soms den sterfdag bepaald. Daarom is al, wat tusschen haakjes staat, van mijn hand. De Go- thische opschriften heb ik om ze te doen opvallendoor Itomeinsche cijfers aangewezen. Een lijst der Gothische grafzerken gerangschikt naar ouderdomvolgt onmiddellijk achter dit werk. Daarop volgen de nommers van enkele grafsteenen, die nog be waard gebleven zijn en in de kapellen of elders in de kerk zijn neergelegd. De naamlijst daar achter is om der beknoptheid wille enkelvoudig. Menigeen zal teleurgesteld worden bij het niet hervinden van een door hem gezocliten naam. Men moet echter bedenken, dat ook in en om de Middelkerk en Oostkerk begraven is en dat de grafboeken en de kerkerekeningen in dezen nog veel dienst bewijzen kunnen. Deze gelegenheid grijp ik aan om eenige zaken onder dak te brengen, die mijn studie, te vinden in „Het Archief van het Zeeuwsch Genootschap 1910", of aanvullen of verbeteren. De ruïne van de kerk bracht veel aan het licht, dat tijdens mijn voornoemde studie of onbekend of onzeker was. Te weten 1. In den zuidmuur van het koor is de deur teruggevonden waarover ik in mijn werk, op bladzijde 170, schreef en die dagteekent van A° 1589. Een scharnier zat nog aan een arduinblok.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 50