8 5. In den scheidingsmuur van de Engelsclie kerk was aan de zuidzijde de moet van een dak te zien, veel lager dan het dak. Toen dit transept tot gebruik van de Waalsche gemeente afgezonderd werd, schijnt men in de kerk dat lager dak te hebben gebouwd, om het verwulfsel niet al te hoog te hebben in die kleine ruimte. Men heeft toen den scheidsmuur slechts tot dat lager dak opgetrokken. Later heeft men den muur vol bouwd in horizontale linie tot den bovenkant der kapiteelen. Dit is te zien op de kopergravure, voor in een boekwerk van Joost van Laren, uitgegeven in 1670. Zoo bevond ik het muur werk na den brand van 1911. Vandaar tot het verwulfsel ziet men op de gravure een houten beschot zie „De Westpoort" blz. 55 dat na die ramp, als verbrand, niet meer te vinden was. De bovengenoemde volbouwing moet hebben plaats gehad na de ingebruikneming door de Engelsclie gemeente, blijkens het jaarcijfer 1682 boven in den muur gegrift. In het sluitstuk van den boog, tusschen den n.westelijken hoofdpilaar en den pilaar noord er van, vond men het jaartal 1662. 6. In de kerkerekening over 1667/1668 staat: „Ontfangen van CatelyntieGeleynsover de jaer huyshuervan 't liuysje by haer bewoont staende aen de suytsyde van den toorn verschenen Bamys 1668 dus3 Ontfangen van Catelyntie Geleyns over een jaer liuer van het gadt ofte oude portael van de Groote kerk verschenen Bamys 1668 comt f 1: Dat huis, zuid van de kerk, stond bij liet blinde raam van de vijfde zuiderkapel, van oosten in, die hier ,,'t gadt of oude portael" genoemd wordt. Dit oude portaal werd in 1584 reeds als pakhuis en kantoor verhuurd en genoemd „pakhuis aan de zuidzijde van den toren" of A° 1667 „neffens de voor deur van de Groote kerk". Na 1716 werd het gebruikt als schaliehuis. In 1738 meldt de kerkerekening: „Ontfangen van Margriet Gillette voor 6 jaren huer van seker portael van de Groote kerckuytkomende op de Y r ij d a g s c li e m a r c t verschenen ultimo July 1742, a 2 sjaers". Verder: „Op de Vrijdagsmarct vercogt twee doop trappen daarvoor ontvangen suyver geit£0:8: 0".

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 52