9 lil oude Roomsclie kerken ging men meestal langs drie treden af in de doopkapel. De voornoemde twee dooptrappen wijzen ook voor deze kerk op zulk een gebruik en de plaats waar zij verkocht werden in 1738 is een vingerwijzing dat men in dit portaal de doopkapel moet zoeken. 1) In 1597 was er volgens de kerkerekening een scheidsmuur gebouwdom het kantoor van Jan en Abraham van P e r e van hun pakhuis te scheiden. Deze splitsing bleef tot 1911 bestaan en zonderde tot -dat jaar de bergplaats van kerkgereedschap af van de brandspuitbergplaats. Na den brand werden de sclieids- muren weggeruimd en beide vertrekken bij de kerk gevoegd. 7. Merkwaardig is, dat de oostmuur van de noorderbeuk wel, doeli die van de zuiderbeuk geen raam toont, zelfs niet een moet er van. De symmetrie eischt, dat de beide oostmuren op elkander gelijken. Xu die van de zuiderbeuk geen spoor van een verdwenen raam vertoont, moet het raam van de noorder beuk van lateren tijd dagteekenen. Ik vermoeddat de beide muren gediend hebben tot achtergrond van twee nevenaltaren een voor Onze Lieve Vrouwe en een voor St. Jacob aan weerszijden van bet hoofd-altaar voor Christus den gekrui sigde 2) en dat het groote raam, boven het monument voor Bar well, later gemaakt is om meer licht op den predikstoel te verkrijgen, nadat deze in 1626 is overgebracht naar den n.oos telijken hoofdpilaar. Zie mijn werk, blz. 171. 8. Op oude teekeningen ziet men boven op het kruis der kerk een klein torentje. Dat dit werkelijk bestaan heeft, wordt bewezen uit de kerkerekeningen van 1625/1626, waar men be taald vindt: „van het toorenken te dec-ken" en in die van 1) Zie „De Westpoort", door C. P. J. Dommisse, blz. 43 en „Onzekerken", door H. J. M. Everts, pastoor, blz. 7072. Waarschijnlijk waren die twee dooptrappen eerst in 1738 ontgraven. 2) In het Archief der O. L. V. Abdij te Middelburg, door Mr. R. Fruin, Reg. 1323, wordt gehandeld over het „altare sancte crucis in ecclesia de Novo (sic) Vlissinga XXIIITOctobris anno (XlIIc)LI." Dit ziet op het hoofdaltaar. Door de bepaling „sancte crucis" wordt aan nog andere altaren gedacht. Dc namen Onze Lieve Vrouwestraat en O. L. V. kerk en de St. Jacobstraat en St. Jacobskerk veronderstellen ook altaren voor O. L. Vrouwe en St. Jacob.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 53